ERAF Nr. 8.1.4.0/17/I/006

1. posms

8.1.4. specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/006

Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija

Rīgas Celtniecības koledža 2017.gada 23.augustā ir noslēgusi līgumu ar CFLA par ERAF projekta “Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija” izpildi.

Projekta mērķis ir uzlabot STEM programmu studiju mācību vidi Rīgas Celtniecības koledžā (RCK) - modernizēt būvmateriālu laboratoriju, aprīkojot to ar dotā projekta ietvaros iegādātām mūsdienīgām būvmateriālu īpašību pārbaudes iekārtām, aprīkojumu un datortehniku, kas piemērota efektīvai studējošo apmācībai darbā ar speficiskām, būvniecībā izmantojamām datorprogrammām.

Projekta mērķu izvēle balstīta uz:

  • Būvniecības Nozares Ekspertu Padomes pētījumu rezultātiem (“Profesionālā izglītība”, 2015.g.);
  • Būvdarbu vadītāja profesijas standarta (MK Nr.461 no 18.05.2010.);
  • Latvijas valdības un būvniecības nozares noslēgto sadarbības memorandu “Par ēnu ekonomikas mazināšanu nozarē un rīcības plānu 2016. – 2018. gadam”.

Modernizētā būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorija pilnveidos izglītības saturu RCK, tā tiks izmantota efektīvi, jo tā ir nepieciešama praktiskai un kvalitatīvai speciālistu apmācībai dažādos līmeņos un aspektos:

1) RCK 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studējošo apmācībai “Būvzinību”, “Iženiersistēmu”, “Arhitektūras” un “Restaurācijas” studiju programmās dienas nodaļā;

2) RCK 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studējošo apmācībai “Būvzinību” un “Iženiersistēmu” studiju programmās vakara nodaļā;

3) RCK vidējās profesionālās izglītības audzēkņu apmācībai “Būvzinību”, “Arhitektūras”, “Siltuma, gāzu un ūdens tehnoloģijas”, kā arī “Restaurācijas” studiju programmās dienas nodaļā;

4) RCK 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studējošo prakses nodrošināšanai “Restaurācijas” studiju programmās dienas nodaļā;

Visas RCK studiju programmas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības un profesionālās vidusskolas līmenī, ir STEM programmas un atbilst specializācijas jomai viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas.

Galvenās plānotās darbības projektā:

1) būvmateriālu īpašību pārbaudēs izmantojamu laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde;

2) jaunas datortehnikas iegāde, piemērotas darbam ar speficiskām būvniecības nozarē izmantojamām programmatūrām.

Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas – 24 mēneši, tas ir, līdz 2019.gada 31.jūlijam.

Projekta kopējās izmaksas – 330 206 EUR (saskaņā ar MK Nr.533 no 09.08.2016. punktu Nr.16.8.), tai skaitā ERAF finansējums 85 % jeb 280675,10 un Latvijas valsts budžeta finansējums - 15 % jeb 49 530,90 EUR.

Sagaidāmie rezultāti: modernizēta būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorija, tātad - izglītības kvalitātes uzlabošanās, Latvijas tautsaimniecības nodrosināšana ar tai nepieciešamajiem speciālistiem, kuru zināšanas atbilst darba tirgus prasībām, RCK studējošo skaita pieaugums, RCK absolventu konkurētspējas palielināšanās.

RCK attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam, kas aktualizēta atbilstoši MK noteikumu Nr.533 no 31.08.2016. “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība “8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās””, 37.punkta prasībām, apstiprināta Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijā ar sēdes protokolu Nr.12 no 22.02.2017.

Iekārtu/aprīkojuma tehniskie dati/specifikācijas un paredzētās to aptuvenās izmaksas, kas noteiktas veicot neformālu (telefonisku) 4 piegādātāj firmu aptauju, ir apstiprinātas Latvijas Būvinženieru savienībā, 2017.gada 30.maijā.

Sagatavots: 2017.gada 15.septembrī.
Informāciju sagatavoja:
Linda Krāģe, RCK projektu vadītāja

2. posms(30.11.2017. – 28.02.2018.)

8.1.4. specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/006

Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija

2.posms (30.11.2017. – 28.02.2018.)

Rīgas Celtniecības koledža turpina strādāt ar ERAF projekta “Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija” izpildi (līgums ar CFLA tika noslēgts 2017.gada 23.augustā). Aizvadīts jau otrais posms, jeb otrais projekta ceturksnis.

Sakarā ar iepirkuma procedūras rezultātu apstrīdēšanu Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) Rīgas Celtniecības koledža (turpmāk - RCK) bija spiesta izbeigt 29.09.2017. izsludināto iepirkumu - atklātu konkursu „Būvmateriālu testēšanas laboratorijas aprīkojums”, identifikācijas Nr. RCK 2017/3 un izsludināt jaunu iepirkumu - ID Nr.RCK 2017/4, paziņojums par plānoto līgumu publicēts IUB mājaslapā 06.12.2017., bet piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 27.12.2017.

Pretendentu iesniegto piedāvajumu rūpīga pārbaude arī prasīja visvairāk laika šajā projekta posmā, jo kaut arī iepirkumā piedalījās tie paši pretendenti, atsevišķos gadījumos tika piedāvāti citi iekārtu modeļi, nekā pirmajā iepirkumā. Cenšoties maksimāli izvairīties no kļūdām, pārpratumiem un neskaidrībām, RCK lūdza papildus informāciju no pretendentiem, bet par dažu iekārtu modeļiem, to tehnisko datu atbilstību nācās lūgt informāciju pat no iekārtu ražotājiem. Ne vienmēr ražotāju atsaucība bija operatīva un ne vienmēr sniegtās informācijas saturs atbilda prasītajai. Arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra Tehnisko preču uzraudzības daļas pārstāvji klātienes konsultācijā 2018.gada 9.februārī vērsa RCK uzmanību uz nepieciešamību piegādātājiem ievērot drošuma prasības (2016.gada 12.aprīļa Ministru kabineta neoteikumi attiecībā uz iekārtām Nr.208. “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi” un Nr.209 “Iekārtu elektrodrošibas noteikumi”). Tas RCK deva pārliecību par pieņemtā lēmuma pareizību – rezultāti par iepirkumu tika paziņoti pretendentiem 23.februārī, līdz ar to šajā projekta posmā vēl nav zināms kādi būs atkārtotā iepirkuma rezultāti. RCK iepirkumu komisijas sēdes protokols, kā arī iepirkumu procedūras ziņojums ievietoti mājaslapā un ir publiski pieejami ( http://www.rck.lv/index.php?sad=6&sub=7 ).

Sagatavots: 2018.gada 28.februārī.

Informāciju sagatavoja:

Linda Krāģe, RCK projektu vadītāja

3.posms (01.03.2018. – 31.05.2018.)

8.1.4. specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/006

Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija

3.posms (01.03.2018. – 31.05.2018.)

Rīgas Celtniecības koledža turpina strādāt ar ERAF projekta “Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija” izpildi (līgums ar CFLA tika noslēgts 2017.gada 23.augustā). Aizvadīts trešais projekta ceturksnis.

Šaja posmā veiksmīgi beidzies būvmateriālu laboratorijas iekārtu pirmās kārtas iepirkums Nr.RCK 2017/4. Papildus datortehnikai, kas tika iegādāta projekta sakumā, laboratorija nu aprīkota ar būvmateriālu īpašību pārbaudes iekārtām par kopējo summu 126 239,3 EUR (ieskaitot PVN): betona preses spiedes un lieces stiprības noteikšanai, betona un javu maisītāji, dažāda diapazona svari, klimata kameras, betona un javu konsistences noteikšanas iekārtas, betona paraugu izturēšanas vannas, vibrogalds, žāvskapji, laboratorijas mēbeles un vēl citas mazāk nozīmīgas iekārtas un aprīkojums. Līdz ar to RCK jaunajā 2018./2019. mācību gadā varēs papildināt būvzinību, arhitektūras un akmens materiālu restaurācijas studentu teirētisko apmācību ar laboratorijas darbiem jaunās telpās un ar jaunām, mūsdienu prasībām atbilstošām iekārtām.

Iegādātās iekārtas tika izvietotas laboratorijai paredzētajās telpās, kas deva iespēju plānot nākošo iepirkumu. Dotā ceturkšņa ietvaros tas gandrīz pilnībā sagatavots, precizētas tehniskās specifikācijas.


Sagatavots: 2018.gada 28.maijā.

Informāciju sagatavoja:
Linda Krāģe, RCK projektu vadītāja

4.posms (01.06.2018. – 31.08.2018.)

8.1.4. specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/006

Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija

4.posms (01.06.2018. – 31.08.2018.)

Rīgas Celtniecības koledža turpina strādāt ar ERAF projekta “Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija” izpildi (līgums ar CFLA tika noslēgts 2017.gada 23.augustā). Aizvadīts ceturtais projekta ceturksnis.

Šajā posmā beidzies būvmateriālu laboratorijas iekārtu otrās kārtas iepirkums Nr.RCK 2018/2, kas sastāveja no 3 daļām: 1.iepirkumu daļa “Laboratorijas iekārtas un inventārs”, 2.daļa “Metāla pārbaudes iekārtas” un 3.daļa “Gaisa caurlaidības noteikšanas iekārta”. RCK publisko iepirkumu komisija 20.07.2018. pieņēma lēmumu noslēgt iepirkuma līgumu par Būvmateriālu pārbaudes laboratorijas aprīkojuma piegādi ar pretendentu SIA “Derox”, reģ. Nr.40003979539, par līgumcenu iepirkuma 1.daļā 42283 EUR; iepirkuma 2.daļā 40800EUR, kopā 83083,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, jeb 100530,43 – ar PVN. Ņemot vērā atvaļinājumu laiku, līgums abpusēji parakstīts 2018.gada 21.augustā, iekārtu un inventara piegāde un uzstādīšana paredzēta 2018.gada novembrī – decembrī. Bet, tā kā Iepirkuma 3.daļā piedāvajumi nav iesniegti, Iepirkums šajā daļā izbeigts bez rezultātiem. Tas nozīmē, ka Iepirkuma procedūru vajadzēs atkārtot turpmākajā projekta izpildes laikā. Tā kā sākotnēji tieši 3. Iepirkuma daļu bija paredzēts vekts 2019.gada pirmajā pusē, projekts kopumā uzskatāms par veiksmīgu un varētu tikt realizēts ātrāk, par sakotnēji plānoto 2019.gada 31.jūliju.

Līdz ar to RCK jaunajā 2018./2019. mācību gadā varēs papildināt būvzinību, arhitektūras un akmens materiālu restaurācijas studentu teirētisko apmācību ar laboratorijas darbiem jaunās telpās un ar jaunām, mūsdienu prasībām atbilstošām iekārtām.


Sagatavots: 2018.gada 27.augustā.

Informāciju sagatavoja:
Linda Krāģe, RCK projektu vadītājaERAF Nr. 2010/0063/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/019

INFORMĀCIJA
RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA 16.04. 2010.G . NOSLĒDZA IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJĀ
VIENOŠANOS AR VALSTS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRU
PAR EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTA (ERAF )(Nr. 2010/0063/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/019) ĪSTENOŠANU

Projekta nosaukums:
„Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas un studiju telpu modernizēšana, rekonstruēšana un izglītības pieejamības nodrošināšana arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”

Projekta vispārīgais mērķis:
RCK uzdevums ir izveidot pievilcīgu ES konkurētspējīgu kvalitatīvu mācību un darba vidi, tai skaita studiju programmu apgūšanu arī personam ar funkcionāliem traucējumiem, augstākās profesionālās izglītības prestiža paaugstināšana.

Projekta specifiskais mērķi un projekta rezultāti:

1. RCK telpu rekonstruēšana un renovācija

Tiks rekonstruētas un renovētas RCK auditorijas, darbnīcas un laboratorijas, rekonstruētas inženieriekārtas, nomainīti 30 logi, renovētas jumta konstrukcijas un segums. Rekonstruēts studiju ēkas ieejas mezgls.

2. Infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem kustību traucējumiem

Tiks pielāgota ēkas infrastruktūra personām ar funkcionāliem traucējumiem, izbūvēts lifts, pacēlājs un uzbrauktuve.

3. Iekārtu, aprīkojuma, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju modernizēšana

Tiks modernizētas iekārtas, aprīkojums, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, programmnodrošinājums un datortīkls, iekārtots bezvadu internets.

4. Bibliotēkas modernizēšana

Tiks uzlabota prioritārajās jomās īstenoto programmu „Būvzinības”, „Arhitektūra” un „Restaurācija” studiju kvalitāte. Projekta aktivitātes vērstas uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un elektronisko resursu izmantošanu studiju procesā, lietošanas prasmju uzlabošanu, e-resursu un e-mācību izstrādi un ieviešanu profesionālajā izglītībā.

Projekta realizācijas laikā tiks veikti informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekts tiks realizēts Rīgā, Gaiziņa ielā 3, Rīgas Celtniecības koledžā.

Projekta realizācijas laiks 36 mēneši.

Par Projekta īstenošanu atbildīgā amatpersona Restaurācijas katedras vadītājs, docents Āris Straustiņš.

RCK direktore
Dr.chem, docente IRĒNA LŪSE

ERAF Projekta rezultāti