Studiju programmas

RCK Dienas nodaļas studiju programmas

Visas programmas akreditētas

Akreditācija līdz 10.04.2023 (akreditācijas lapas Nr. 36)

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022 (akreditācijas lapas Nr. 34)

Studiju programma: Arhitektūras tehnoloģija

Kvalifikācija: Arhitektūras tehnologs

Arhitektūras tehnoloģijas studiju programma

Akreditācija līdz 10.04.2023 (akreditācijas lapas Nr. 36)

Pirmo reizi Latvijā – jauna, inovatīva studiju programma “Arhitektūras tehnoloģija”, kvalifikācija – arhitektūras tehnologs, kurš būs arhitekta palīgs būvprojektēšanā un digitālajā modelēšanā, nodrošinot kvalitatīvu būvprojekta tehnoloģisko izstrādi, būvdarbu plānošanu un izmaksu kontroli.

Arhitektūras tehnologa programma nodrošina ideālu profesionālo pieredzi un atbalstu profesionālai komandai projekta izstrādē un būvniecības procesa digitalizācijā.

STUDIJU PROGRAMMĀ APGŪS: Būves informācijas modelēšanas (BIM) pamatus, datorprogrammas, inovatīvās tehnoloģijas arhitektūrā un būvniecībā, saistībā ar ēku un teritorijas izpēti, dronu un 3D, lāzerskenēšanas pielietošanu uzmērīšanas un modelēšanas darbu tehnoloģijās, kā arī piedalīsies jaunu konstruktīvi tehnoloģisko izstrādājumu izstrādē kvalitatīva gala produkta ieguvei saistībā ar ēku un būvju projektēšanu, atjaunošanu un pārbūvi.

– Studiju ilgums – 3 gadi, dienas nodaļa

– Iepriekšējā izglītība: vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā

– Studiju un prakses iespējas Eiropā, ERASMUS+ programmas ietvaros

 

Arhitektūras tehnologa profesijas un Arhitekta (kā reglamentētās profesijas) atšķirības.

ARHITEKTŪRAS TEHNOLOGS


 • Arhitektūras tehnologs ir arhitekta palīgs
 • Arhitektūras tehnologs strādā arhitektu birojā arhitekta vadībā
 • Arhitektūras tehnologs ir darbinieks, kurš izstrādā detalizētus rasējumus (mezgli, stāvu plāni, griezumi u.t.t.)
 • Arhitektūras tehnologs nav būvprojekta vadītājs
 • Arhitektūras tehnologs strādā ar noteikto darba apjomu, kuru nosaka arhitekts
 • Arhitektūras tehnologam var deliģēt atsevišķas darba grupas vadīšanu (koordinēšanu)
 • Arhitektūras tehnologs ir atbildīgs par rasējumu noformēšanu atbilstoši normatīvās bāzes prasībām
 • Arhitektūras tehnologa pienākums strādāt, ievērojot normatīvās bāzes prasības rasējumu noformēšanā, arhitektūras projektēšanā
 • Arhitektūras tehnologa rasējumus izmanto būvlaukumā
 • Arhitektūras tehnologs izstrādā rasējumu izmaiņas
 • Arhitektūras tehnologs noformē rasējumu komplektus (digitāli/papīra formāts būvlaukumam)
 • Arhitektūras tehnologs veido darba maketus, maketus un 3D skatus
 • Arhitektūras tehnologs veido 3D modeli (REVIT)

ARHITEKTS


 • Arhitekts vada arhitekta biroju
 • Arhitekts izstrādā konceptuālās skices, kuras  tālākai detalizācijai nodod arhitektūras tehnologam
 • Arhitekts ir būvprojekta vadītājs
 • Arhitekts vada visas darba grupas koordinē vienlaicīgi visas darba grupas
 • Arhitekts dod uzdevumu arhitektūras tehnologam
 • Arhitekts sagaida no arhitektūras tehnologa rasējumus, kuri ir izstrādāti ievērojot normatīvo bāzi
 • Arhitektam arhitektūras tehnologs ir palīgs būvlaukumā
 • Arhitekts daļēji piedalās pie rasējumu komplektācijas
 • Arhitekts strādā ar 3D modeli, kuru izveidojis arhitektūras tehnologs
 • Arhitekts dod norādes mainīt / papildināt 3D modeli

Tālākās izglītības iespējas ar iegūto Arhitektūras tehnologa kvalifikāciju:

“Arhitektūras tehnoloģija” ir unikāla programma. Latvijā pašlaik nav otrā līmeņa šāda programma, kurā varētu apgūt “Arhitektūras tehnologa” bakalaura kvalifikāciju.

Studijas var turpināt:

– VIA Universitātes koledžā Dānijā, programmā Arhitektūras tehnoloģija un būvniecības menedžments;

– RTU, RISEBA: Arhitektūras studijas;

– LLU: Ainavu arhitektūras un plānošanas studijas;

 

Vairāk informācijas par studiju programmu: Inese Reitāle,  RCK Arhitektūras katedras vadītāja, Tālr.:26539106, e-pasts: rckreitale@inbox.lv

Vizuāli informatīvie materiāli par programmu:

  

 

Akreditācija līdz 10.04.2023 (akreditācijas lapas Nr. 36)

Sadarbības partneri