Kreditēšana

Nolikums par studiju un studējošo kredīta piešķiršanas kārtību Rīgas Celtniecības koledžā

Apstiprināts ar RCK
direktores 2003. gada 23. maija
rīkojumu Nr. 01-2-25

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Nolikums izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumiem Nr. 220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”
1.2. Nolikums nosaka, kādā kārtībā tiek piešķirts studiju kredīts un studējošā kredīts (turpmāk – kredīti) no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu Rīgas Celtniecības koledžā (turpmāk – koledža).
1.3. Šajos noteikumos paredzētā kārtība attiecībā uz studējošo kredītu piemērojama studējošajiem, kuri studē par valsts budžeta līdzekļiem pilna laika studiju programmās.
1.4. Šajos noteikumos paredzētā kārtība attiecībā uz studiju kredītu piemērojama studējošajiem, kuri studē par maksu.
 

2. Kredītu ņēmēji

2.1. Uz kredītu saņemšanu var pretendēt studējošie — Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase — kuri sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.
2.2. Kredītus var saņemt ne vairāk kā vienas pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, turklāt ne ilgāk par attiecīgās studiju programmas apguvei paredzēto laiku. Studiju pārtraukums (akadēmiskais atvaļinājums) netiek ieskaitīts studiju programmas apguvei paredzētajā laikā.
2.3. Studējošā kredītu var saņemt pilna laika studējošie.
2.4. Studiju kredītu var saņemt gan pilna laika, gan nepilna laika (vakara, neklātienes) studējošie.
 

3. Kreditēšanas nosacījumi

3.1. Studiju kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz noteikto maksu par studijām. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka kredīta maksimālo apmēru katrai studiju programmai, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.
3.2. Studējošā kredīta apmērs koledžā – līdz 120 latiem mēnesī;
3.3. Studiju kredītam paredzētās summas kredītiestāde ieskaita koledžas norēķinu kontā termiņos, kas norādīti kredīta ņēmēja un kredītiestādes noslēgtajā kredītlīgumā.
3.4. Kredītus pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā. Kredītu izmaksu var atjaunot pēc studiju pārtraukuma, ja kredīta ņēmējs sekmīgi turpina studijas.
3.5. Kredītu izmaksu pārtrauc kredīta ņēmējiem, kuri izslēgti no studējošo saraksta.
 

4. Kredītu piešķiršanas kārtība

4.1. Koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā priekšlikumus par akreditētajām studiju programmām nepieciešamajiem kredītu līdzekļiem, par kuriem tiek sniegts valsts galvojums.
4.2. Studējošo pieprasījumus kredītu piešķiršanai izskata koledžas kredītu piešķiršanas komisija.
4.3. Koledžas kredītu piešķiršanas komisija piecu cilvēku sastāvā ir koledžas administrācijas, akadēmiskā personāla un studējošo pašpārvaldes pārstāvji. Studējošo īpatsvars kredītu piešķiršanas komisijā nav mazāks par 20 procentiem.
4.4. Koledžas kredītu piešķiršanas komisiju izveido ar RCK direktora rīkojumu. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjus nozīmē Studējošo pašpārvalde. Lēmumus par kredītu piešķiršanu apstiprina RCK direktore. Koledžas kredītu piešķiršanas komisijas lietvedību nodrošina kredītu piešķiršanas komisijas sekretārs.
4.5. Koledžas kredītu piešķiršanas komisiju sasauc tās priekšsēdētājs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā trīs komisijas locekļi, no kuriem viens ir komisijas priekšsēdētājs. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis balsojot dalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
4.6. Pieprasījumā kredītu piešķiršanai studējošais norāda nepieciešamo kredītu.
4.7. Koledžas kredītu piešķiršanas komisija, izskatot pieprasījumus kredītu piešķiršanai, izvērtē studējošā sekmes un sociālos apstākļus. Pirmajā kursā uzņemtajiem studējošajiem līdz pirmajai pārbaudījumu sesijai vērtē iestājpārbaudījumu rezultātus. Informācija par apstiprinātajiem kredītu pieprasījumiem ir atklāta.
4.8. Lai varētu saņemt kredītu, studējošajam katrā akadēmiskā gada semestrī jāiegūst ne mazāk kā 75 procenti no studiju programmā attiecīgajam semestrim paredzēto kredītpunktu skaita. Minētie nosacījumi līdz pirmajai pārbaudījumu sesijai neattiecas uz pirmajā kursā uzņemtajiem studējošajiem.
4.9. Koledžas kredītu piešķiršanas komisija izskata iesniegtos pieprasījumus kredītu piešķiršanai un apstiprina kredītu piešķiršanu. Kredītu apmērs nedrīkst pārsniegt izglītības iestādei iedalītos kredītu līdzekļus, par kuriem tiek sniegts valsts galvojums. Koledžas kredītu piešķiršanas komisija sagatavo un reizi ceturksnī iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju fondā (turpmāk — Studiju fonds) apstiprinātos kredītu pieprasītāju sarakstus atbilstoši izglītības un zinātnes ministra apstiprinātam veidlapas paraugam.
4.10. Koledžas kredītu piešķiršanas komisija informē kredītu pieprasītājus par apstiprinātajiem kredītu pieprasījumiem un kredītiestādi, kura apkalpo attiecīgo izglītības iestādi.
4.11. Koledžas kredītu piešķiršanas komisija katru mēnesi informē Studiju fondu par izmaiņām kredītņēmēju sastāvā un statusā.

 

Studiju kredīts un Studējošā kredīts

Šajā sadaļā pievienota Studiju kredīta veidlapa divos failu formātos un Studējošā kredīta veidlapa divos failu formātos.

Sadarbības partneri