Uzņemšanas noteikumi

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Visas programmas akreditētas. Mācības notiek latviešu valodā.

Dienas nodaļa. Uzņem ar vidējo izglītību
Bezmaksas studijas

Telefons: 67211103; 27801887; E-pasts: sekretare@rck.lv

BŪVZINĪBAS
[ kvalifikācija – Būvdarbu vadītājs ]
Uzņem, vērtējot rezultātus centralizētajos eksāmenos: matemātika un svešvaloda (vācu vai angļu).

INŽENIERSISTĒMAS
[ kvalifikācija – Inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs ]
Uzņem, vērtējot rezultātus centralizētajos eksāmenos: matemātika un svešvaloda (vācu vai angļu).

ARHITEKTŪRA
[ kvalifikācija – Arhitekta palīgs ]
Uzņem vērtējot rezultātus centralizētajos eksāmenos: matemātika un svešvaloda (vācu vai angļu); jākārto eksāmens zīmēšanā

Maksa par eksāmenu zīmēšanā – 14.22 EUR.

RESTAURĀCIJA
[ kvalifikācija – Restaurators ]
Uzņem vērtējot rezultātus centralizētajos eksāmenos: latviešu valoda un svešvaloda (vācu vai angļu).

Reflektantiem par iestāšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrēšanu jāmaksā 14.23 EUR.

Dokumentu iesniegšana visās programmās: 2019. gada 01. jūlija – 12. jūlijam (223. kab.)

Līguma slēgšana (223 kab. 9:00 – 16:00):
“BŪVZINĪBAS”, “INŽENIERSISTĒMAS”, “RESTAURĀCIJA”:
“ARHITEKTŪRA”

Telefons: 27801887;

Līgumu slēgšana Vakara nodaļā , 204.kab. no 10:00-16:00,Telefons: 67223879

 

Darba iespējas:

– būvniecības un projektēšanas firmās, būvuzraudzības dienestā
– nekustamā īpašuma novērtēšanas un pārvaldīšanas jomā
– būvmateriālu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos
– iespēja veidot patstāvīgu uzņēmējdarbību
– kultūras pieminekļu restaurācijas firmās
– kultūras pieminekļu uzraudzības un aizsardzības dienestā, Latvijas muzejos

Tālākās izglītības iespējas (II līmeņa profesionālā augstākā izglītība):

LLU Lauku inženieru fakultāte

VIA University College (Dānijā), Bachelor of Architectural Technology & Construction Management programma

RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

EKA Interjera dizaina programma

LLU Tehniskā fakultāte „Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā”

RISEBA

Dokumentu pieņemšanas darba laiki:
Pirmdiena 10.00 – 16.00
Trešdiena 10.00 – 16.00
Piektdiena 10.00 – 16.00

Otrdiena 12.00 – 18.00
Ceturtdiena 12.00 – 18.00

2. stāvā 223 kabinetā.

! Reflektantiem par iestāšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrēšanu jāmaksā EUR 14,23, EUR 14,22 par eksāmenu zīmēšanā (arhitektiem).

Gaiziņa iela 3, Rīga LV-1050, talr. 67229714
Reģ. Nr. 90000025357
Valsts kase TRELLV 22
Konta Nr. LV94TREL2150236012000

Vakara nodaļa

Telefons: 27801887 E-pasts: vakara@rck.lv

BŪVZINĪBAS
[ Iegūstamā kvalifikācija – Būvdarbu vadītājs ]
[ Studiju ilgums – 3 gadi ]
Uzņem ar vidējo izglītību.
Maksa par iestāšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrēšanu – 14.23 EUR.

Studiju maksa – 1600 EUR / akadēmiskajā gadā

 

Iesniedzamie dokumenti:

» izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālus),
» pases kopija (uzrādot oriģinālu),
» fotogrāfijas 3×4 cm – 4 gab.
 

Dokumentu iesniegšana no 2019. gada 01. jūlija – 12. jūlijam (223. kab.)

Nodarbību laiki – darbdienās 18.00 – 20.00

INŽENIERSISTĒMAS
[ Iegūstamā kvalifikācija – Inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs ]
[ Studiju ilgums – 3 gadi ]
Uzņem ar vidējo izglītību.
Maksa par iestāšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrēšanu – 14.23 EUR.

Studiju maksa – 1600 EUR / akadēmiskajā gadā

 

Iesniedzamie dokumenti:

» izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālus),
» pases kopija (uzrādot oriģinālu),
» fotogrāfijas 3×4 cm – 4 gab.
 

Līgumu slēgšana Vakara nodaļā , 204.kab.,Telefons: 67223879

Maksa par iestāšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrēšanu – 14.23 EUR.

Gaiziņa iela 3, Rīga LV-1050, talr. 67229714
Reģ. Nr. 90000025357
Valsts kase TRELLV 22
Konta Nr. LV94TREL2150236012000

 

 

» Koledžā darbojas Tautas deju kolektīvs “Austris”, koris “Spāre”, dramatiskais un foto pulciņš, sporta sekcijas.
» Koledžai ir dienesta viesnīca (2-3 vietīgas istabas).
» Koledžas studenti saņem valsts noteikto stipendiju.

Sadarbības partneri