Vakances

Rīgas Celtniecības koledža izsludina atklātu konkursu uz šādiem akadēmiskā personāla amatiem:

( uz 1 docenta un 2 lektora amata vietām )

Būvzinību katedrā  studiju kursi ar slodzi:  

  • docents – 0,49 slodze (organizāciju psiholoģija; lietišķo attiecību psiholoģija) mēneša  darba alga 629 euro
  • lektors – 0,31 slodze  (inženierģeoloģija; ģeodēzija) mēneša  darba alga 279 euro

Restaurācijas katedrā studiju kursi ar slodzi:  

  • lektors – 0,64 ( ēku daļas; rasēšana)  mēneša  darba alga 576 euro

 Prasības pretendentiem :

  • iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus vai augstāko izglītību; 
  • ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, arī izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs  iegūtais diploms;

lektors –  augstākā izglītība un  vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē;

docents  –  augstākā un pedagoģiskā  izglītība ( doktora  vai maģistra grāds)  un vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē.

  • akadēmiskā amata pretendenta CV (curriculum vitae) un pielikums, kurā norāda  pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredzi, publicēto darbu sarakstu pēdējo 6 gadu laikā un citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju; dokumenti, kas apliecina profesionālo tālākizglītību par inovācijām augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktiku vai izglītības darba vadību un citus tālākizglītību apliecinošus dokumentus.

Dokumentu iesniegšana līdz 2020.gada 27. augustam elektroniski sūtot uz pastu: personal@rck.lv

Sadarbības partneri