Īstenotie projekti

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Attiecināmās izmaksas:

  • Fiksēto izmaksu segšana – civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija.
  • Mainīgo izmaksu segšana – transports un dienesta viesnīca līdz 70 EUR mēnesī vienam audzēknim, realizējot darba vidē balstītas (DVB) mācības, un 80 EUR mācību gadā vienam audzēknim, realizējot mācību praksi.
  • Kompensācija uzņēmējam – 1.48 EUR/h par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam audzēknim un 7,11 EUR/dienā par prakses vadītāja nodrošināšanu vienam mācību praksē iesaistītajam audzēknim.
  • Kompensācija PII par DVB mācībās vai mācību praksē iesaistītā viena audzēkņa izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi.

Projekts skaitļos:

ESF rpoejekta datu kopsavilkuma atspoguļojums

Rīgas Celtniecības koledžā projekta ietvaros darba vidē balstītas mācības realizējuši 38  audzēkņi un mācību prakses realizējuši 259 audzēkņi

Rīgas Celtniecības koledžā populārākās profesijas projekta ietvaros: arhitektūras tehniķis, inženierkomunikāciju tehniķis, ēku būvtehniķis.

Rīgas Celtniecības koledžas aktīvākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: SIA ADO birojs, AS Būvuzņēmums RESTAURATORS, SIA Moduls Engineering, SIA Vides dizaina grupa, SIA Kraso Service, SIA ALPEX, SIA TERMEX, SIA LAFIVENTS, SIA ŪKS Tīkli, SIA Consolis Latvija.

Rīgas Celtniecības koledža, iesaistoties projektā, ir devusi iespēju jauniešiem darba vidē balstīto mācību ietvaros uzlabot prasmes un pilnveidot zināšanas izvēlētajā specialitātē – būvniecības nozarē. Sadarbojoties ar dažādiem uzņēmumiem, audzēkņi spējuši gūt plašāku redzējumu par darba struktūru, pieeju atbilstoši jaunākajām nozares tendencēm un uzņēmumu vajadzībām.

 

Vairāk par projektu:

https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/

esf projekta partneru bloks ar logo

Līguma Nr.: 8.1.4.0/17/I/006
Finansējuma avots: ERAF, LVB līdzfinansējums

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Būvmateriālu īpašību pārbaudes iekārtu, aprīkojuma un datortehnikas iegāde, laboratorijas telpu remonts.

Būtiskākie rezultāti

Uzlabot STEM programmu studiju mācību vidi Rīgas Celtniecības koledžā – modernizēt būvmateriālu laboratoriju, aprīkojot to ar projekta ietvaros iegādātām mūsdienīgām būvmateriālu īpašību pārbaudes iekārtām, aprīkojumu un datortehniku, kas piemērota efektīvai studējošo apmācībai darbā ar specifiskām, būvniecībā izmantojamām datorprogrammām.

Līguma Nr.: 8.5.1.0/16/001
Finansējuma avots: ESF

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Darba devēju konfederācija
CFLA

Būtiskākie rezultāti

Palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Līguma Nr.: 8.2.4.0/15/I/001
Finansējuma avots: ESF

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Īstenot studiju virziena “Arhitektūra un būvniecība”, kuram atbilst 3 studiju programmas pilotakreditāciju.

Būtiskākie rezultāti

Studiju virziens “Arhitektūra un būvniecība” akreditēts uz 6 gadiem līdz 2023.gada 10.aprīlim.

Līguma Nr.: 2015-1-KMA078
Finansējuma avots: VKKF

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Restaurācijas nodaļas docētājs un restaurācijas studiju programmas studentiĪstenot studiju virziena “Arhitektūra un būvniecība”, kuram atbilst 3 studiju programmas pilotakreditāciju.

Būtiskākie rezultāti

Restaurēts Mātes Latvijas tēla ģipša mets un izstādīts Rīgas Celtniecības koledžas 2.stāva gaitenī.

Finansējuma avots: Nordplus

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Viļņas Tehnoloģiju un Dizaina koledža
Tallinas lietišķo zinātņu universitāte
Helsinku lietišķo zinātņu universitāte

Būtiskākie rezultāti

Iepazīšanās ar Ģeodēzijas prakses organizēšanas metodiku, tehnoloģiju un ģeodēzijas instrumentiem ziemeļvalstu augstskolās.

Finansējuma avots: Erasmus+ (KA2)

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Balthasar -Neumann – Technikum Trier (BNT , University of Trier, University of Luxembourg, Technological and Higher Education Institute Hong Kong (Thei)
10 studenti,
4 pasniedzēji

Būtiskākie rezultāti

Studenti internacionālu grupu sastāvā veic Eiropas un Ķīnas nesošo konstrukciju būvniecības normu analīzi un salīdzināšanu konkrētai ēkai. Īpašu uzmanību pievēršot dzelzsbetona un tērauda konstrukciju būvniecības normām.

Līguma Nr.: 2013-1-BG-LEO03-08831
Finansējuma avots: ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma Leonardo da Vinci VETPRO

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Ruses “Penyo Penev” Būvniecības, Arhitektūras un ģeodēzijas Profesionālās ģimnāzijas Profesionālās izglītības centrs.

Būtiskākie rezultāti

10 pasniedzēju grupa no Bulgārijas iepazinās ar Rīgas Celtniecības koledžas restaurācijas studiju programmas organizāciju, studiju kursu programmām, metodiku, prakšu vietu nodrošināšanu.

Līguma Nr.: 2013-1LV1-LEO05-05344
Finansējuma avots: ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma Leonardo da Vinci Inovāciju pārnese

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Biedrība “Passive House Latvija”. Pētījums par energoefektivitātes kompetences līmeni Latvijas būvniecības profesionālās izglītības nozarē.

Būtiskākie rezultāti

Sagatavot vienu sertificētu mācībspēku pasīvo ēku projektēšanā.

Līguma Nr.: 2013-1-TR1-LEO04-48051 7
Finansējuma avots: ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma Leonardo da Vinci partnership

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

24 starptautiskas mobilitātes (8 pasniedzēji 16 audzēkņi) uz Turciju, Spāniju, Rumāniju, Poliju, Portugāli.

Būtiskākie rezultāti

Pasniedzēji un audzēkņi iepazīsies ar piecu Eiropas profesionālo skolu labas izglītības pieredzi.

Līguma Nr.: 2010-1LV1-LEO03-00833
Finansējuma avots: ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma Leonardo da Vinci VETPRO

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

4 koledžas pasniedzēji iepazīsies ar darba organizāciju arhitektūras birojos Vācijā un Spānijā. Sadarbības partneri: – Berufsbildende Schulen des Landkreises Diepholz in Syke – BBS- Syke EUROPASCHULE – IES EL Arenal.

Būtiskākie rezultāti

3 pasniedzēji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju (Syke) arhitektūras birojiem, 2 pasniedzēji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Spāniju (Dos Hermanas) arhitektūras birojiem.

Finansējuma avots: ESF

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

3 studenti apgūst būvzinību programmu vakara nodaļā, saskaņā ar iepirkuma līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru Nr. 1.1-10.2/4/67.

Būtiskākie rezultāti

3 studenti iegūs būvdarbu vadītāja kvalifikāciju.

Līguma Nr.: 2010/0063/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/019
Finansējuma avots: ERAF, VB līdzfinansējums

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

RCK telpu rekonstruēšana un renovācija, iekārtu, aprīkojuma, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju modernizēšana, bibliotēkas modernizēšana, infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem kustību traucējumiem.

Būtiskākie rezultāti

Tiks nomainīti 30 logi, renovētas jumta konstrukcijas un segums, rekonstruēts ēkas ieejas mezgls, modernizētas iekārtas, aprīkojums, informācijas tehnoloģijas, programmnodrošinājums, ierīkots bezvadu internets, izbūvēts lifts, pacēlājs un uzbrauktuve.

E-resursu un e-mācību izstrāde un ieviešana profesionālajā izglītībā.

Finansējuma avots: Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI), VB līdzfinansējums

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Samazināt CO2 izmešu daudzumu atmosfērā. Samazināt siltumenerģijas patēriņu gadā. Regulēt mikroklimatu telpās pēc vajadzības. Nodrošināt apgaismojumu pēc vajadzības un ar mazāku elektroenerģijas patēriņu.

Būtiskākie rezultāti

Plānotais energoefektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā
Gaiziņa ielā 3 –  74,66  kWh/m2 

Graudu ielā 63 – 86 kWh/m2

Plānotais CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs
Gaiziņa ielā 3 –   0,4235 kgCO2/Ls

Graudu ielā 63 –  0,4785 kgCO2/Ls

Līguma Nr.: 2010-1-DE3-COM1-10419  2
Finansējuma avots: ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma Comenius Regio partnership

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

24 starptautiskas mobilitātes (pasniedzēji un  domes darbinieki) (Vācija), trīs Rīgas izglītības iestāžu un divu Trīres skolu energoefektivitātes noteikšana, mērījumu analīze un izvērtēšana, Balthasar Neuman Technikum Trier,  Rīgas Domes Austrumu izpilddirekcija, SIA Buderus Latvija.

Būtiskākie rezultāti

Tiks analizēts process un metodika kā sasniegt vēlamos rezultātus enerģijas taupīšanā, priekšlikumu izvirzīšana siltumu zudumu novēršanas īstenošanā.

Finansējuma avots: ESF projekts

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Pedagogu kvalifikācijas celšana

LU

Būtiskākie rezultāti

Vispārizglītojošo priekšmetu 15 skolotājiem dota iespēja paaugstināt kvalifikācijas līmeni, pilnveidot savu profesionālo kompetenci.

Finansējuma avots: ESF projekts

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Pedagogu kvalifikācijas celšana

Rīgas Pilsētas pašvaldība

Būtiskākie rezultāti

Pedagoga kvalitātes novērtēšanas process sekmē pedagogu sadarbību, labās prakses piemēru izplatīšanos.

2009./10.māc.g. iesaistījās 20 skolotāji,

2010./11.māc.g. 1.posmā   – 9 skolotāji.

Finansējuma avots: ESF darbības programma

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Pedagogu kvalifikācijas celšana, VISC, IZM.

Būtiskākie rezultāti

Matemātikas, informātikas, fizikas , ķīmijas un svešvalodu skolotāji paaugstina kvalifikācijas līmeni un saņem ik mēnesi stipendiju Ls 60 – 150,-

Finansējuma avots: ESF darbības programma

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Profesionālās izglītības pievilcības veicināšana, IZM, VIAA.

Būtiskākie rezultāti

Visiem vidusskolas sekmīgiem audzēkņiem ir iesējams saņemt ik mēnesi ESF mērķstipendiju Ls 20 – 50.

Finansējuma avots: VKKF

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Koledžas infrastruktūras uzlabošana.

Būtiskākie rezultāti

NEDERMAN un Nilfisk Alto virsgalda putekļu nosūces komplekts.

Līguma Nr.: LLP-LdV-PT-2008-LV-525
Finansējuma avots: ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma Leonardo da Vinci

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

26 (12 pasniedzēju mobilitātes,14 audzēkņu mobilitātes) starptautiskas mobilitātes (Lielbritānija, Dānija) būvniecības objekta (bērnudārza lapenes) projekta izstrāde un praktiska realizācija.

Castle College Nottingham

Aarhus Technical College

Būtiskākie rezultāti

Izstrādāts projekts un uzbūvēta lapenīte Rīgas 175. bērnudārzam „Liepiņa”, sadarbojoties RCK, Castle College Nottingham un Aarhus Technical College pasniedzējiem un audzēkņiem.

Līguma Nr.: DM/467/LV/06/413
Finansējuma avots: ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma Leonardo da Vinci

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

3 starptautiskas mobilitātes  (pasniedzēji)
(Bulgārija)

Ruses Arhitektūras, Būvniecības un Ģeodēzijas profesionālā ģimnāzija

Būtiskākie rezultāti

Iepazīšanās ar partnerskolas darba organizāciju, pieredzes apmaiņa ar darba devēju asociāciju sniedza vērtīgas atziņas mācību procesa (prakšu) plānošanā un organizēšanā RCK.

Finansējuma avots: ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma Erasmus

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Studentu studiju mobilitāte, docētāju un personāla mobilitāte, studiju mobilitāti izmantojuši 10 studenti, pašlaik apmaiņas programmā studē 6 studenti.

Būtiskākie rezultāti

Noslēgts līgums par dubultā diploma ieguvi ar VIA University Colllege Dānijā arhitektūras studiju programmas studentiem.

Noslēgts līgums ar Viļņas tehnoloģiju un dizaina koledžu

Līguma Nr.: 1-23/125
Finansējuma avots: VB zinātniskās darbības attīstībai un infrastruktūras nodrošināšanai

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Koledžas infrastruktūras attīstīšana. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Bedfordšīras universitātes bibliotēku un Britu nacionālo bibliotēku.
4 starptautiskas mobilitātes (pasniedzēji un bibliotēkas darbinieki)

 

Būtiskākie rezultāti

Nodrošināta studentu un akadēmiskā personāla piekļuve saturiski daudzveidīgiem un mūsdienīgi veidotiem informācijas resursiem. Jaunu informācijas tehnoloģiju iegāde.

Līguma Nr.: 01-23/133
Finansējuma avots: VB zinātniskās darbības attīstībai un infrastruktūras nodrošināšanai

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Uzlabot materiāli-tehnisko bāzi RCK akadēmiskā personāla un studentu apmācības nodrošināšanai, paaugstināt studiju projektos un diplomdarbos veikto pētījumu līmeni
4 starptautiskas mobilitātes (pasniedzēji)
(Barselona)

 

Būtiskākie rezultāti

Iegādāta mūsdienīga aparatūra, moderns mikroskops ar aprīkojumu pētījumiem materiālzinātnēs. Organizēts mikroskopijas metodes apmācību kurss RCK materiālzinātņu docētājiem.

Līguma Nr.: PIAA/POID-PIN/ESF/NP/3.2.7.1/A2.1/041
Finansējuma avots: ESF, VB līdzfinansējums

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Metodisko materiālu komplektu izstrāde un publicēšana trīs mērķa grupām. Piedalījās divi koledžas pasniedzēji

 

Būtiskākie rezultāti

Karjeras izglītības skolotāja rokasgrāmata un darba burtnīca profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem.

Līguma Nr.: 2006/0143/VPDI/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0019/0138
Finansējuma avots: ESF, VB līdzfinansējums

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Sagatavot visa veida informatīvos materiālus par izglītības iegūšanas iespējām RCK un karjeras iespējām pēc koledžas beigšanas.

 

Būtiskākie rezultāti

Izgatavoti informatīvi bukleti, plakāti, CD un DVD četrās valodās, papildināta koledžas mājas lapa.

Līguma Nr.: DM/476/LV/04/403
Finansējuma avots: Leonardo da Vinci

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

3 starptautiskas mobilitātes (pasniedzēji)
(Bulgārija)
Ruses Arhitektūras, Būvniecības un Ģeodēzijas profesionālā ģimnāzija

 

Būtiskākie rezultāti

Iegūta pieredze mācību procesa organizēšanā pēc moduļu principa un mācību materiālu pilnveidošanā.

Finansējuma avots: Zviedrijas valsts finansējums

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

4 pasniedzēju teorētiskās un praktiskās apmācības Zviedrijā dažādos ventilācijas uzņēmumos un celtniecības vietās

 

Būtiskākie rezultāti

Ventilācijas mācību kurss iekļauts profesionālās vidējās izglītības inženiertīklu programmās.

Līguma Nr.: DM/87/LV/01/017
Finansējuma avots: Leonardo da Vinci

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

5 starptautiskas mobilitātes (audzēkņi) (Vācija)
Kotbusas profesionālās izglītības centrs

 

Būtiskākie rezultāti

Audzēkņi iepazinās ar būvdarbu tehnoloģijas , darba organizācijas un darba drošības novitātēm Eiropā. Ieguva pieredzi būvmateriālu pielietošanā saskaņā ar ekoloģiskajām prasībām.

Līguma Nr.: DM/87/LV/01/329
Finansējuma avots: Leonardo da Vinci

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

2 starptautiskas mobilitātes (pasniedzēji)
(Vācija)
Kotbusas profesionālās izglītības centrs

 

Būtiskākie rezultāti

Iegūta pieredze par Vācijas profesionālo mācību iestāžu sadarbību ar prakses vietām – būvuzņēmumiem, tur pielietotiem jaunākajiem būvmateriāliem un tehnoloģijām.

Finansējuma avots: ES Phare programma Profesionālā izglītība 2000

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Apkopot un analizēt esošo normatīvo bāzi par iegūtās izglītības vērtēšanu un kārtību, izstrādāt priekšlikumus studenti iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipiem un kārtībai.

 

Būtiskākie rezultāti

Rokasgrāmata: „Studentu iegūtās izglītības vērtēšana”.

Finansējuma avots: ES Phare programma Profesionālā izglītība 2000

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas izstrāde būvniecības nozarē. 2 pasniedzēju studiju vizīte uz H’ertogenbošu Avans Hogeschool (Nīderlande)

 

Būtiskākie rezultāti

Veikta būvniecības nozares izpēte, izstrādāts profesijas standarts būvdarbu vadītājam, izstrādāta izglītības programma – būvzinības.

Finansējuma avots: ES Phare programma Profesionālās izglītības reforma

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

Apgūt teorētisko un praktisko siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju kursu Eindhovenas Tehniskajā licejā (Nīderlande).

 

Būtiskākie rezultāti

Koledžas speciālo priekšmetu pasniedzēji stažējās Nīderlandē. Iegūts aprīkojums koledžas inženiertīklu laboratorijai.

Līguma Nr.: LV/99/DM/a209
Finansējuma avots: Leonardo da Vinci

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

3 starptautiskas mobilitātes (audzēkņi)
(Vācija)
Kotbusas profesionālās izglītības centrs

 

Būtiskākie rezultāti

Audzēkņi 3 nedēļas izgāja ražošanas praksi Vācijas būvfirmās, iepazinās ar būvdarbu kvalitāti, tehnoloģijām, darba drošību, pielietotajiem būvmateriāliem.

Līguma Nr.: LV/99/DM/c219
Finansējuma avots: Leonardo da Vinci

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

1 starptautiska mobilitāte (pasniedzējs )
(Vācija)
Kotbusas celtniecības inženierskola

 

Būtiskākie rezultāti

Iegūts priekšstats par jauninājumiem, kas veikti pārkārtojot profesionālās izglītības sistēmu pēc Vācijas apvienošanas.

Finansējuma avots: ES PHARE

Galvenās īstenotās aktivitātes, sadarbības partneri

IZM, VIAPA

 

Būtiskākie rezultāti

Izglītības iestāžu vadības mācību semināru ciklā (64 stundas) piedalījās L.Okoloviča, Ņ.Protasova.

Sadarbības partneri