Studiju programmu aktivitātes

No 08.10.-15.10.2023. Rīgas Celtniecības koledžā starptautiskas sadarbības ietvaros tika organizēta kopīga darba nedēļa ar Dānijas studentiem no VIA University College, Holstebro. Projektā piedalījās RCK 2.kursa Arhitektūras tehnoloģijas studenti.

Kopprojekta darba tēma: Vides dizains. Būvmateriālu atkārtots pielietojums. Rīgas Celtniecības koledžas teritorijā plānoti attīstības darbi. Paredzēta nojumes – noliktavas nojaukšana, kas dod iespēju izskatīt iegūstamo būvmateriālu ilgtspēju un izstrādāt projektus paredzot to otrreizēju pielietojumu.

Darbs tika organizēts apvienotās dāņu un latviešu studentu grupās. Radošā darba gaitā tika izvērtēta materiālu kvalitāte un otrreizējas pielietojamības iespējamība. Tika radīti lokāli attīstības priekšlikumi RCK teritorijas attīstībai. Plenēra laikā dāņu kolēģi tika iepazīstināti arī ar Latvijas arhitektūras un kultūras vērtībām, apmeklēta Rundāles pils, Rīgas Cirka atjaunotā ēka un Vecrīga. RCK muzeja Viesu grāmatā arhitekts, asociētais profesors Peter Hougaard savā un studentu vārdā ierakstīja pateicības vārdus par sadraudzības nedēļas norisi.

No šī gada 11. līdz 15. septembrim norisinājās 18. Latvijas arhitektūras skolu plenērs «Mariupole. Restarts 2.0». Arī šogad plenērs norisinājās attālināti un pateicoties tehnoloģiskajiem rīkiem un digitālajām platformām, tas ļāva iesaistīt dalībniekus no trīs pasaules kontinetiem –  Amerikas, Āzijas un Eiropas. Arhitektūras skolu studenti darbojās 10 apvienotajās darba grupās. Darbs noritēja dažādās laika joslās, sniedzot arī papildus jaunu pieredzi.

Īpaši nozīmīgas bija pirmās dienas ievadlekcijas, kurās ar sagrauto pilsētu atjaunošanu un urbānās vides veidošanas tematiku iepazīstināja dažādās zemēs, t.sk. Honkongā, Tuvajos austrumos, ASV dzīvojošie un strādājošie vieslektori, kā arī domu apmaiņu un kvalitatīvu ideju iztrādi viecināja gan Latvijas, gan ārvalstu ekspertu iesaiste plenēra norises gaitā.

Rīgas Celtniecības koledžu pārstāvēja studiju programmas “Arhitektūras tehnoloģija” 2. un 3. kursa studenti. Studentu vidū tika īpaši novērtēta iegūtā projektēšanas pieredze un iespēja dalīties ar idejām ekspertu diskusijās.

Par dalību 18.Latvijas Arhitektūras skolu plenērā 3.oktobrī Starptautiskajā arhitektūras dienā arhitektu birojā SIA “NAMS” tika izsniegti sertifikāti.

Rīgas Celtniecības koledžas Studiju programmas “Arhitektūras tehnoloģija” absolvents Matīss Graudiņš iegūst atzinību 9. starptautiskā konkursā „Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā”, nominācijā “Ilgtspējīgākā studentu ideja”. Konkursa darbā  „Multifunkcionāla publiskā terase ar urbāno dārzu” tika izstrādāti detalizēti ilgtpējīgi risinājumu mezgli. Īpaši jātzīmē Matīsa Graudiņa uzņēmība un iniciatīva, jo paralēli konkursa darba iztrādei notika Kvalifikācijas darba izstrāde un gatavošanās tā aizstāvēšanai.

Matīss Graudiņš ir viens no pirmajiem 14 koledžas absolventiem jaunajā studiju programmā “Arthitektūras tehnoloģija” ar iegūtu kvalifikāciju “Arhitektūras tehnologs” un šobrīd turpina studijas RTU studiju programmā “Arhitektūra”.

28.06.2023. tika aizstāvēti pirmie Rīgas Celtniecības koledžas studiju programmas „Arhitektūras tehnoloģija” kvalifikācijas darbi. Studija programma “Arhitektūras tehnoloģija” ar iegūstamo kvalifikāciju “Arhitektūras tehnologs” ir jaunākā studiju programma Rīgas Celtniecības koledžā, pieejama studijām no 2020.gada.

Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisija izvērtēja studiju programmas atbilstību jaunajam Standartam un atzinīgi novērtēja sasniegtos rezultātus, īpaši uzteicot jauno speciālistu kompetenci nozarei aktuālajās digitālajās un Būves Informācijas Modelēšanas (BIM) kompetencēs. Jūtamies gandarīti par paveikto – Latvijas arhitektūras joma ir ieguvusi 14 jaunus speciālistus – Arhitektūras tehnologus!

Studentu Starptautiskais sadarbības projekts starp Rīgas Celtniecības koledžu un Balthasar-Neumann-Technikum notiek jau kopš 2005. gada.

Nedēļas ietvarā studenti kopdarbībā ar pasniedzējiem izstrādāja un prezentēja reālas ievirzes mācību projektu, īpašu uzmanību pievēršot ilgtspējības principiem, energoefektitātei, ugunsdrošībai, vides aizsardzībai un pieejamībai. Rīgas Celtniecības koledžas pasniedzēji jau iepriekš studentus iepazīstināja ar kopprojekta norises nosacījumiem.

Šogad pieredzes apmaiņas brauciens uz Balthasar Neumann Technikum Trīrē, Vācijā notika ar mērķi izstrādāt ideju/vīziju baznīcas St. Paulin Church pieguļošā parka labiekārtojumam. Kopprojekta tēma bija: „Distrikt meeting point next to St Paulin Church.” Idejas piedāvājums tika veidots, lai attīstītu un veicinātu iedzīvotāju sociālo integrāciju Trīres pilsētas zaļajā zonā, ievērojot noteiktās prasības funkciju izpildei. Ar uzdevumu un nepieciešamo informāciju studenti iepazinās jau pirms brauciena, lai sekmīgāk veiktu projekta idejas piedāvājumu.

Strādājot kopprojektā, savstarpēji tika deleģēti uzdevumi, lai efektīvi limitētajā laika posmā varētu izstrādāt, attīstīt un prezentēt grupas ideju. Kā parasti, skolas pārstāvji, kurā notiek kopprojekts, šoreiz BNT (Balthasar Neumann Technikum) bija sagatavojuši visu nepieciešamo informāciju un literatūru.

Pārstāvot RCK mācību iestādi šajā projektā, esošā uzdevuma izstrādē studenti uzskatāmi izstrādāja ēkas apjomu 3D vidē, ievērojot uzdevuma nosacījumus, vīzijas radošo pamatojumu un projektētā apjoma rasējumus.

Projekta ietvarā studenti attīstīja prasmes sadarboties komandā, ātri un efektīvi deleģējot uzdevumus, risinot problēmsituācijas un argumentējot savas idejas, izsakot savu viedokli angļu valodā. Varēja ielūkoties un salīdzināt mūsu un Vācijas mācību procesu, skolas tehniskās iespējas.

Dzīvojot kopā ar kursabiedriem, bija iespēja tos labāk iepazīt un stiprināt savstarpējās attiecības. Kopprojektā pasniedzēju un studentu savstarpējā brīvākā komunikācija veicināja daudz ātrāka rezultāta sasniegšanu un lika pārdomāt to, kā to realizēt arī ikdienā, nojaucot lietišķās attiecības starp studentu un pasniedzēju, vienlaikus saglabājot profesionālu un veselīgu attieksmi studiju gaitā.

Izmantojot iespēju apmeklēt Luksemburgu, kas nebija paredzēts sākotnējā plānā, mācījāmies un ar acīm tvērām seno apbūvi, smēlāmies idejas materiālu savienojamībai, lai studiju gaitā ar izpratni to visu varētu pielietot. Nevar noliegt, ka attīstītības līmenis un turīgums bija jūtams jaunbūvju kontekstā. Ņemot vērā bagātīgo jaunbūvju skaitu, priecēja, ka stiklotas celtnes nedominēja.

Brauciens bija organizēts ļoti veiksmīgi, un komunikācija no pasniedzēju puses bija saprotama un laikā. Organizatoriskās lietas ikdienas gaitā ļoti viegli saslēdzās un to izplānošana iepriekš atviegloja mūsu, kā studentu, diezgan bagātīgi piepildīto un noslogoto  dienu ritmu.

Esam ļoti pateicīgi RCK administrācijai un pasniedzējiem par atbalstu un doto iespēju piedalīties kopprojektā, jo iegūtā personīgā pieredze ir  neatsverama. Projekta salīdzinoši īsais izstrādes posms palīdzēja iegūt pārliecību par jau iegūtajām zināšanām koledžā un ticību savām spējām – radīt projekta ideju un to prezentēt.. Novērtējam un ceram uz turpmāku dalību līdzīgos projektos, jo tikai komforta un rutīnas maiņa palīdz studiju procesu sagrupēt uz ko pavisam citu kā ikdienā.

Studiju programmas “Arhitektūras tehnoloģija” 1.un 2.kursa studentu vārdā –

Kalvis Depše, KArhT-1

Foto salikums no pieredzes apmaiņas brauciena uz Trīri

Latvijas Nacionālā bibliotēkā šobrīd ir apskatāma izcilā arhitekta Gunāra Birkerta (1925–2017) simtgadei veltīta izstāde “Birkerts Latvijā”. Gunārs Birkerts – viens no pasaules un Amerikas Savienoto Valstu izcilajiem modernistiem – ir mūsu bibliotēkas arhitekts.

LNB ir kļuvusi par vienu no galvenajiem Rīgas telpiskajiem akcentiem, kas iezīmē pilsētas jaunā centra attīstību Daugavas kreisajā krastā.

Š.g. 7. martā Arhitektūras tehnoloģijas 1. kursa studenti un docētāji mācību ekskursijas ietvarā apmeklēja šo nozīmīgo izstādi, kā arī vienlaikus uzklausīja izstādes koncepcijas un projekta vadītāja arhitekta Jāņa Dripes stāstījumu par Gunāru Birkertu, viņa darbiem un par bibliotēkas projektu kopumā. Ekskursijas laikā tika apmeklēta konferenču zāle, telpas visos bibliotēkas stāvos, analizēti plānojumi, apdares materiāli. Noslēgumā – 12. stāva skatu laukums ar skaistajiem skatiem uz Vecrīgu un Pārdaugavu.

Studenti guva vērtīgas profesionālas atziņas, un par šīs ekskursijas nozīmi liecina arī fakts, ka ieinteresētie studenti nākošajās dienās devās uz bibliotēku vēlreiz, lai detalizētāk iepazītos ar tās piedāvāto kultūras klāstu.

Docētāji Gunta Ābele, Igors Suhovilovs

RĪGAS CIRKA APMEKLĒJUMS

Arhitektu birojā NRJA izstrādātā Rīgas Cirka ēkas pārbūves projekta pirmā kārta ir nodota ekspluatācijā. KArhT-2 un KArhT-3 studentiem tika radīta iespēja iepazīties ar paveikto un uzdot interesējošus jautājumus Rīgas cirka radošajam direktoram Mārtiņam Ķiberam un Būvuzņēmēja PS “AIDACO GROUP” pārstāvim.

Ēkā veikti energoefektivitātes uzlabošanas darbi. Virs vēsturiskās kupola metāla kontrukcijas ārtelpas virzienā izbūvēta jauna kupola konstrukcija no pašnesošiem CLT paneļiem, ieklāts jauns jumta segums un atjaunotas nokrišņu ūdens ārējās sistēmas, izbūvētas jaunas inženierkomunikācijas, veikta fasādes siltināšana un pagalma pārbūve.

Ēkas interjerā apvienots industriālais lakonisms ar vēsturiskā mantojuma uzslāņojumiem.

Pārbūves rezultātā cirka arēna būs transformējama un pielāgojama mūsdienu cirka vajadzībām, kā arī citām funkcijām. Ēkas fasādes siluets pietuvināts sākotnējam vēsturiskajam veidolam.

Studenti šo mācību ekskursiju novērtēja ļoti atzinīgi. Tika uzdoti profesionāli jautājumi un veiktas fotofiksācijas – mezgli, detaļas un  interjera risinājumi.

Šeit daži studentu viedokļi.

KArhT-3 students Guntars Gailītis:

„Pirmais iespaids pēc atjaunošanas – iespaidīgi un netipiski Latvijas arhitektūras atjaunošanā. Uzrunā senais sienu apmetums, kas saglabāts kā vēstures liecību slāņi, kontrastā ar jaunām nesošām konstrukcijām, kas kontrastē ar košiem toņiem. Elegants un ilgtspējīgs – eksponēts betons uz grīdas, kontrastā ar siltu koka paneļu un dēļu apdari. Jaunās tehnoloģijas – CLT paneļi, efektīvi izmantoti nesošajās konstrukcijās, izveidots kupols no CLT – nav analogu, šis būs kā labs paraugs. Materiālu kopums – koks, betons, metāls, apmetums, ķieģeļi – kopā ar pārdomātu apgaismojumu rada patīkamu materiālu un gaismas kontrastainu harmoniju.

Stils, kas, iespējams, ne visiem iet pie sirds! Personīgi esmu šī stila piekritējs, bet Latvijā pagaidām ir daļa cilvēku, kas uzskata, ka atjaunošanai jābūt sterilai. Atskanēja pat kāda apmeklētāja jautājums – kad tad ir doma pabeigt to remontu? 🙂

Manuprāt, Latvijā daļu sabiedrības vēl jāpieradina un jāizglīto pie šāda veida stila – atsegti sienu nodrupumi, akcentēti vēsturiskie slāņi.

Kopumā ļoti uzrunājošs un ilgtspējīgs risinājums, kas nav patērējis liekus resursus.”

KArhT-3 students Matīss Graudiņš:

„Patika galvenās zāles vizuālais risinājums (vienīgi vietas šķita par maz). Arī sanitāri tehnisko telpu dizains gaumīgs. Iekšpagalma seguma un sienu apdares daļēji vēsturiskais koprisinājums ļoti iedvesmojošs.

TOMĒR – Merķeļa ielas kāpnes jau iepriekš novēroju kā slikti atjaunotas, nedaudz šķības un šķietami trauslas – it kā tikai pārkrāsotas. Fasādes apmetums arī vietām drūp, bet, tā kā objektā paredzēta II un III būvniecības kārta, tad, cerams, viss būs paveikts kvalitatīvi.”

 

INFORMĀCIJA! Laukumā pie tirdzniecības centra «Origo» skatāma lielformāta brīvdabas fotoizstāde «Gadsimta būves Latvijā. Tajā eksponētas fotogrāfijas ar arhitektūras un inženierijas sasniegumiem – Rīgas Cirks, Dārgumu nams Rēzeknē, Parka paviljons Liepājā, atjaunotā Smiltenes baznīca, kā arī svarīgi infrastruktūras risinājumi – Ķekavas apvedceļš, Sarkandaugavas pārvads un Austrumu maģistrāle. Daudzi objekti saņēmuši balvas lielākajā būvju konkursā «Latvijas Būvniecības gada balva» un citos konkursos, piemēram, «Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā». Aicinām RCK studentus un pasniedzējus apmeklēt šo izstādi!

Mācību ekskursiju vadīja Arhitektūras docētāji  I.Reitāle, G.Ābele, A. Dreimane Ozolzīle, I.Suhovilovs

Ar pirmajām sniega pārslām, no 21.11.-25.11.2022., Rīgas Celtniecības koledžas pasniedzēji – studiju programmas “Arhitektūras tehnoloģija” direktore, arhitekte un docētāja Inese Reitāle, arhitekte un docētāja Gunta Ābele, arhitekts un docētājs Igors Suhovilovs – devās uz Dāniju. VIA University College Holstebro filiāle rīkoja augstskolu pasniedzēju starpprofesionālu sadarbības nedēļu.  Uzaicināto valstu pārstāvju  saraksts bija plašs,  sākot no Eiropas līdz pat Kanādai.

Arhitektoniski kolorītā Dānijas pilsēta Holstebro mūsu koledžai nav sveša. Jau 2019. gada rudenī Rīgas Celtniecības koledžas Arhitektūras katedras studenti piedalījās starptautiskā sadarbības projektā ar  VIA University College studentiem. Arī  šoreiz notika  saistoša, koleģiāli darbīga un izzinoša tikšanās ar jau iepazītiem sadarbības partneriem – Arhitektūras tehnoloģiju un būvniecības vadības Asociēto profesoru Tyge Lundø Dahl, kā arī ar arhitektu un pasniedzēju Peter Moser-Nielsen.

Nozīmīga bija tikšanās un sadarbības formu apspriešana ar VIA University College izglītības vadītāju Leilu Kæmsgaard, prezentējot jauno RCK “Arhitektūras tehnoloģija” programmu un stāstot par izglītības procesiem tajā. Apspriedē piedalījās vadošie mācībspēki no VIA University College un arī pasniedzēji no Somijas HAMK augstskolas. Studiju programma tika atzinīgi novērtēta un izteikts priekšlikums par tālāku sadarbību starp augstskolām.

Mācībspēku pieredzes apmaiņas programmā bija iespēja noklausīties lekcijas par Dānijas izglītības sistēmu un didaktiku. Īpaši izzinošs bija viens no tematiskajiem stūrakmeņiem par problēmu risināšanu apmācības gaitā (Problem-based learning PBL).  PBL procesā netiek piedāvāti gatavi risinājumi, bet studējošo iespēju robežās tiek  radoši  attīstītas  vēlamās prasmes un iemaņas. PBL izmanto atziņas, kas gūtas gan profesionālajā praksē, gan izglītības praksē. Tiek ietverta arī plašāka zināšanu loka apguve, sniegtas teorētiskas zināšanas, kā uzlabot grupu darbu un komunikāciju. Nozīmīgas ir jaunākās atziņas, kā motivēt studentus būt aktīviem, veicināt patstāvīgu izpēti un izziņu.

Savukārt, pasniedzēja loma – būt gudram mentoram, dot ievirzi, nenorādot konkrētu risinājumu. Līdz ar to skaidri tiek definētas pasniedzēja un studenta lomas studiju procesā.

Ar interesi klausījāmies pieredzes analīzi par situāciju simulāciju. Studentiem tiek piedāvāts izspēlēt dažādas reālas situācijas, tā attīstot savas kompetences perspektīvā sadarbībā ar klientiem.

Nozīmīga bija arī  līdzdalība Arhitektūras tehnoloģiju un būvniecības vadības kursa Ēku celtniecības un projektēšanas nodarbībā. Dānijas studenti prezentēja savus 2. semestra gaitā  izstrādātos privātmājas tehniskās dokumentācijas materiālus, kā arī  ar interesi atbildēja uz mūsu jautājumiem. Pasākuma nobeigumā, piedaloties studentiem, programmas profesoram Tyge Lundø Dahl, kursa pasniedzējiem profesoram Jesper Schrøder un profesoram Mikkel Junker Bjarnov,  RCK pasniedzējiem bija jāsniedz studentu darbu analīze un kopējais darba vērtējums.

Savstarpēja viedokļu apmaiņa, diskusijas deva  vērtīgu ieskatu dāņu izglītības modelī.

Savukārt, Izglītības iestāžu Starptautiskā dienā bija iespēja prezentēt Rīgas Celtniecības koledžu un iepazīstināt ārzemju studentus, kā arī mācībspēkus, ar visām mūsu koledžā īstenotām studiju programmām. Vērtīgi bija arī citu augstskolu sniegtie prezentācijas materiāli.

Dānijas kolēģi uzsvēra sadarbības nozīmīgumu starp mācību iestādēm un tās patiesu nepieciešamību, jo  profesionālai sadarbībai  nav robežu. Esam vienisprātis ar dāņu kolēģiem, ka jāturpina iesāktā sadarbība,  īpaši tās visefektīvākajā formātā – kopīgos plenēros.       

RCK studiju programmas ‘’Arhitektūras tehnoloģija” docētāji

Pateicoties dalībai konkursā: ‘’Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2022’’, saņēmu specbalvu no Eiroparlamentārietes, Latvijas pārstāves – Ineses Vaideres. Gala ceremonijā 2022.gada 6.septembrī Ogres Centrālajā laukumā  tika pasniegtas balvas: ‘’Ilgtspējīgāka studentu ideja’’ un ‘’Simpātiju balva – ekskursija uz Eiroparlamentu.”

Ceļojuma 1.diena – 8. novembris

Ekskursija Eiroparlamenta ēkā: parlamenta sēžu zāles apskate, prezentācijas par Eiroparlamenta darbu, Ineses Vaideres darba kabineta apskate, foto sesijas, muzeja ”House of European History” apmeklējums, došanās uz viesnīcu, vakariņas kopā ar Inesi Vaideri, pilsētas apskate.

Ceļojuma 2.diena – 9. novembris

Brokastis, izrakstīšanās no viesnīcas, Briseles apskate, Muzeja apmeklējums (Pablo Picasso darbu izstāde), došanās uz Lidostu.

Kopsavilkums:

Nenovērtējama pieredze. Draudzīga un atvērta atmosfēra, vislabākie iespaidi par cilvēkiem, kurus satiku – no visdažādākajām sfērām, par arhitektūru, par vidi kopumā. Katrs ceļojums cilvēkam paver plašāku skatu uz pasauli. Šis ceļojums, lai arī īss, noteikti palīdz paplašināt redzesloku. Ceru, ka to varēšu izmantot nākotnē, radot kaut ko labu Rīgai, Latvijai, Eiropai, pasaulei…

Paldies: RCK pasniedzējiem par ieguldījumu zināšanās!

Īpašs paldies: Docētājai, arhitektei Guntai Ābelei par sniegto ieguldījumu un atbalstu!

KArhT-3  students Guntars Gailītis

Rīga, 2022.

No 19. līdz 23. septembrim Rīgā norisinājās gadskārtējais, šogad jau 17. Latvijas Arhitektūras skolu plenērs. Šogad plenēra tēma īpaši nozīmīga un sarežģīta – „RISINĀJUMI KARĀ IZPOSTĪTO UKRAINAS APDZĪVOTO VIETU ATJAUNOŠANAI”.  

Plenēru organizē – NAMS sadarbībā ar RTU, LLU, RCK, RISEBA, LMA.  Atbalsta Latvijas Arhitektu savienība, arhitektu birojs NAMS, Latvijas Infrastruktūras modernizācijas apvienība LaIMA, piedaloties ARCHUNION (Ukraina), Free Architecture, Morberga Studija, Mārtiņš Hauks.

Plenērā piedalījās 122 studenti no dažādām pasaules valstīm – Latvijas, Ukrainas, Honkongas, Indijas, Vācijas un citām, kā arī nozares eksperti no Latvijas, Ukrainas, Indijas, Hongkongas, Polijas, Beļģijas un ASV. Tika organizētas 10 darba grupas, katrā no tām –  dažādu skolu un valstu studenti.

RCK arhitektūras studenti līdz šim ir piedalījušies visos Latvijas Arhitektūras skolu plenēros. Arī šogad atbildīgu darbu veica  arhitektūra tehnoģijas programmas 2. un 3. kursa  studenti.

Plenēra gaitā tika izstrādāti un piedāvāti risinājumi Bučas tilta, Černihivas centrālā pilsētas laukuma un nopostītās viesnīcas “Ukraina”, Černihivas stacijas laukuma un piegulošās teritorijas, Jablunska ielas Bučā un Irpiņas universitātes kompleksa atjaunošanai, kā arī memoriāla izveidei masu apbedījumu vietā pie Svētā Andreja baznīcas Bučā.

Studentu radītos priekšlikumus var apskatīt Latvijas Arhitektūras skolu plenēra “Facebook” lapā: https://www.facebook.com/ArhitekturasSkoluPleners

Paldies visiem Plenēra dalībniekiem!

Apsveicam Guntaru Gailīti – Rīgas Celtniecības koledžas Arhitektūras tehnoloģijas KArhT-3 studentu ar iegūto 3. vietu Starptautiskā  konkursā “Ilgspējīgākās ēkas un projekti”  un Eiropas Parlamenta deputātes Eiropas renovāciju vēstnieces Latvijā profesores Ineses Vaideres specbalvu – izzinošu vairāku dienu braucienu uz Briseli!

Konkurss “Ilgspējīgākās ēkas un projekti” norisinās Latvijā kopš 2013.gada. Šajā ilgtspējīgas arhitektūras veicināšanas konkursā ik gadus ir piedalījušies arī RCK arhitektūras studenti, iegūstot atzīstamus novērtējumus.

Šogad konkursam piešķirta starptautiska dimensija un saņemti pieteikumi no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Lietuvas. Gala ceremonija norisinājās 2022.gada 6.septembrī Ogres Centrālajā laukumā, piedaloties konkursa dalībniekiem un viesiem.

Guntara Gailīša arhitektūras attīstības priekšlikums „Apkaimes nams Jugla” (vadītāji arhitekti I.Reitāle, G.Ābele, I.Suhovilovs) nominācijā – Ilgtspējīgākā studentu ideja –  tika atzinīgi novērtēts lielas konkurences apstākļos. Darbus vērtēja starptautiska žūrija.

„Man īpašs prieks un lepnums par Latvijas projektiem, kas ir ļoti augsti vērtējami pasaules līmenī. Savā izvēlē es balstījos uz ilgtspējības kritērijiem. Izvēle nebija viegla, taču 3. kategorijās esmu izvēlējusies pa projektam, kas saņems manu specbalvu – nominācijās „Ēka”, „Teritorija” un „Students” …Latvijas jaunieši izceļas ar savām zināšanām, inovatīvo domāšanu un arī ar gudrību. Nominācijā „Students” specbalvu iegūst ļoti talantīgs topošais nozares līderis Guntars Gailītis”. /fragments no Ineses Vaideres uzrunas/.

Nominācija Ilgtspējīgāka studentu ideja

 1. vieta Rasuole Petrikaite, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas fakultāte. Idejas projekts – Mākslas kopienu ietekme uz arhitektūras pārmaiņām pilsētā.
 2. vieta Mykolas Deveikis, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas fakultāte. Idejas projekts – Individuālās un kolektīvās telpas attiecību harmonija kopmītņu arhitektūrā.
 3. vieta Guntars Gailītis, Rīgas Celtniecības koledža. Idejas projekts – Apkaimes nams Jugla

Atzinības

 • Austeja Urbanavičiūte, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas fakultāte. Idejas projekts – Adrenaline Alley Sporta centra interjera dizains
 • Eduards Šmits, Rīgas Tehniskā universitāte. Projekts – Ideju ala
 • Liene Brice, Rīgas Tehniskā universitāte. Idejas projekts – Ģimenes trauku komplekts. Kopā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
 • Lukas Ambrulevičius, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas fakultāte. Idejas projekts – Kauņas kinoteātra Daina pārbūves projekts
 • Sindija Medne, Rīgas Tehniskā universitāte. Idejas projekst – Pārstrādāto riepu granulas āra mēbeļu kolekcijas radīšanā
 • Ūla Lekečinskaitē, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas fakultāte. Idejas projekts – SPA Centra interjera dizains
 • Viktorija Andriuškevičiūtė, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas fakultāte. Idejas projekts – Holistiska pieeja pansionāta arhitektūras izstrādē.

https://www.buvniekupadome.lv/konkurss/vertigakas-baltijas-ekas-un-projekti-2022-triumfe-lietuvas-arhitektu-birojs/

Guntara Gailīša darbs ir izstrādāts ilgtspējības kritērijiem atbilstoši – apkaimes iedzīvotāju socializēšanās, brīvā laika pavadīšana, rekreācija un apmācību centra izveide. Orientēts uz pieejamības un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, esošo tradīciju saglabāšanu, kā arī jaunu ieviešanu. Nodrošinātas dažādu cilvēku grupu vajadzības. Ievēroti ekonomiskie, sociālie, vides aspekti.

Šoruden, no 5.- 18. septembrim ERASMUS+ projekta ietvaros pieci RCK Arhitektūras katedras studenti – Anna Bukava, Maija Kikuste, Lāsma Bezdelīga (Karh-3), Sandris Luste, Guntars Gailītis (Karh-2) un docētāji – Inese Reitāle, Igors Suhovilovs, Ingars Strazdiņš devās uz Vīni, lai piedalītos starptautiskā sadarbības projektā.

Projekts “HiBi Wood”, kura ietvaros studenti apguva koka daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projektēšanas iemaņas, norisinājās FH Campus Wien augstskolā Vīnē.

Divu nedēļu laikā studenti apmeklēja lekcijas, ražotnes, būvdarbu laukumus, kā arī izstrādāja koka konstrukciju daudzdzīvokļu ēku koncepciju konkrētā zemes gabalā Austrijā.

ERASMUS+ projekts  sapulcināja studentus no Latvijas, Lietuvas, Austrijas, Polijas un Somijas.

Darbs  tika organizēts grupās, kuras komplektētas uz starpdisciplināriem pamatiem, t.i. katru grupu veidoja dažādu valstu studenti – topošie arhitekti, būvinženieri, ģeodēzisti, būvdarbu vadītāji.

Divas radošas nedēļas Vīnē ir aizritējušas, bet projekts tiks attīstīts vēl trīs gadu garumā, katru gadu tiekoties citā valstī.

2022.gadā tas notiks Polijā, Varšavā, kur studenti turpinās jau Austrijā iesākto.

2023. gadā ERASMUS+ projekts notiks pie mums – Rīgā.

No 13. līdz 17. spetembrim norisinājās Latvijas 16 .Arhitektūras skolu plenērs “IMANTA+ZOLITŪDE VIENOTI KOPĀ”.

Plenēra norise jau otro gadu pēc kārtas tika organizēta attālinātā darba formātā, bet, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, studentu grupām tika dota iespēja  arī klātienes darbam koledžas telpās. Rīgas Celtniecības koledžas studenti ir tikuši aicināti un aktīvi piedalījušies visos Arhitektūras skolu plenēros un arī šogad koledžu pārstāvēja Arhitektūras 2.un 3. kursa studenti. Līdzīgi kā citus gadus,  grupas  tika komplektētas, iesaistot dažādu arhitektūras skolu studentus. Šī gada plenērā piedalījās 7 studentu grupas ar 5-6 dalībniekiem katrā.

„Šāda prakse ļauj topošajiem speciālistiem nākotnē labāk iesaistīties darba tirgū, izprotot gan pasūtītāja uzdevuma nozīmi sekmīgai uzdevuma izpildei, gan arī gūstot priekšstatu par katra atsevišķa dalībnieka vietu un nozīmi radošā procesa ietvaros kopēja mērķa sasniegšanai, “ skaidro plenēra organizators, arhitekts Sergejs Ņikiforovs.

Plenēra laikā izstrādāto projektu preznetāciju noslēgumā eksperti izteica pateicību studentiem par  radošajiem risinājumiem, piedāvājot savu vīziju Anniņmuižas un Zolitūdes apkaimju attīstībai, integrējot tajās dzelzceļu kā pilsētas un Pierīgas pasažieru pārvadājumu mugurkaulu, docētājiem – par studentu sagatavošanu, vieslektoriem – par saistošo ievadtēmu profesionālu izklāstu.

Žūrijas vērtējumā kā veiksmīgākie tika atzīti 4. un 6.grupas kopdarbi:

4. grupa – Katrīne Gruzinska, Līva Anna Kronberga, Uģis Seļecovs – RCK Karh-2, Kitija Graudiņa, Lauma Melece – LLU, Dita Marta Mihelsone – RTU.

Grupas prezentācija:

 https://www.facebook.com/ArhitekturasSkoluPleners/photos/pcb.2065503526944514/2065502740277926/


6. grupa – Irīna Vasiļonoka, Aija Treimane, Ieva Rotberga, Artūrs Arnis – RCK Karh-2, Lelde Vītola, ElīnaRozenblate – LLU, Jūlija Lūsiņa – RTU.

Grupas prezentācija:

 https://www.facebook.com/ArhitekturasSkoluPleners/photos/pcb.2065507453610788/2065506506944216/

Latvijas 16.Arhitektūras skolu plenērs “IMANTA+ZOLITŪDE VIENOTI KOPĀ”

„Interesi par Imantas un Zolitūdes turpmāko likteni ir veicinājusi uzsāktā pilsētas administratīvā iedalījuma pārskaitīšana un šobrīd realizējamais Rail Baltica megaprojekts, kas tiešā veidā ietekmēs abu apkaimju iedzīvotāju sadzīvi. It īpaši tas attiecas uz jauno paaudzi, kas nākotnē baudīs uzsākto pārmaiņu augļus.

Tieši tāpēc būtu īpaši jāieklausās studējošo arhitektu viedoklī par turpmāk veicamo – uzsākto pārmaiņu kontekstā”, informācija no preses relīzes.

RCK docētāji saka paldies RCK arhitektūras studentiem par atbildīgu darbu plenēra norisē, kā arī izsaka pateicību plenēra organizētājam un iedvesmotājam – arhitektam Sergejam Ņikiforovam.

Prezentāciju materiālu apkopojums – skat. https://www.facebook.com/ArhitekturasSkoluPleners/

Sveicam RCK Arhitektūras 2.kursa studentu Guntaru Gailīti ar  iegūto 1.vietu konkursa „Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2021” nominācijā “Ilgtspējīgākā studentu ideja”!

Konkursam, kurš  tiek organizēts četrās nominācijās – Ilgtspējīgākā ēka, Ilgtspējīgākais projekts, Ilgtspējīgākā publiskā ārtelpa, Ilgtspējīgākā studentu ideja – tika iesniegts Rīgas Celtniecības koledžas, ilgtspējīgas arhitektūras principiem atbilstošs, 1.kursa studiju projekta darbs „Supotāju nams”. Autors Guntars Gailītis, docētāji Inese Reitāle, Gunta Ābele, Igors Suhovilovs. Apbalvošanas cermonija norisinājās jaunajā Ogres bibliotēkas ēkā.

NOMINĀCIJA „ ILGTSPĒJĪGĀKĀ STUDENTU IDEJA” LAUREĀTI:

 • 1.vieta  Guntars Gailītis, “Supotāju nams”, Rīgas Celtniecības koledža. Tika saņemta arī  Kultūras ministrijas speciālā balva.
 • 2.vieta  Dana Grebņova, interjera dizaina projekts “Sapņu viesnīcai Daugavpils cietoksnī”, Daugavpils Saules skola
 • 3.vieta Anastasija Isajeva, interjera dizaina projekts “Kazarma īslaicīgam pasākumam”, Daugavpils Saules skola.

Informācija par konkursu.

„Latvija pagaidām ir vienīgā no Baltijas valstīm, kur tiek organizēts ilgtspējīgai būvniecībai, arhitektūrai un dizainam veltītais konkurss, turklāt tas norisinās jau 9-to gadu pēc kārtas. Arī šogad tika pieteikti nozīmīgi objekti, projekti un dizaina idejas, kuras vērtē starptautiska žūrija. Nākamo gadu konkurss tiks paplašināts un tajā aicināti piedalīties būs arī Lietuvas un Igaunijas vērtīgākie objekti, tā popularizējot ilgtspējas ideju iemiesošanu objektos un dizainā Baltijas kontekstā.

Konkursa mērķis ir popularizēt esošus un nākotnes objektus un idejas, kuru sākotnējā vērtība ilgtermiņā nemazinās, kuru funkcionalitāte un struktūra ir vērsta uz nevainojamu kalpošanu sabiedrības labā desmitiem gadu vai arī ir veikta pārdomāta esošu objektu atjaunošana. Tāpat vērtīgas ir privātmājas, kuru projektu konceptā iestrādāti ne vien ilgtspējīgi materiāli, bet arī rūpīgi izkalkulēti kvalitatīvi risinājumi ēkas uzturēšanai, pietuvinot tos pēc iespējas zemām izmaksām ekspluatācijas laikā. Ilgtspējības principu ievērošana rada nozīmīgu ekonomisko izdevīgumu, ko atzinušas valsts institūcijas un vērienīgu objektu pasūtītāji visā pasaulē.

Konkursa žūrija: Ilgtspējīgas būvniecības eksperts Hadley Barret ar starptautiskas darbības pieredzi, Rimants Giedraitis, Giedraitis & architektai vadītājs, daudzu starptautiski godalgotu projektu autors, Igors Golubevs, Schneider Electric vadītājs, publiciste Agrita Lūse, arhitekts Uldis Balodis, arhitekte Līga Rutka, sertificēta BREEAM vērtētāja, Sandris Celmiņš, BVKB Būvdarbu kontroles nodaļas vadītājs, Edgars Krasņikovs, būvuzraugs, BREEAM sertificēts vērtētājs, Gintars Dardets, BREEAM sertificēto ēku būvnieks.

Konkursa organizētāji: biedrība Building Design and Construction Council, patroni Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs. Atbalstītāji: Schneider Electric, LuxControl. Firma L4, Rheinzink.”

 

Šā gada 2. septembrī tika noskaidroti konkursa “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2020” rezultāti.

Noslēguma pasākums norisinājās Stopiņu novada jaunajā Kultūras centrā, Ulbrokā, izglītojošas konferences “Ilgtspējības principu piemērošanas prakse Latvijā” ietvaros.

Konkurss  tiek organizēts četrās nominācijās – Ilgtspējīgākā ēka, Ilgtspējīgākais projekts, Ilgtspējīgākā publiskā ārtelpa, Ilgtspējīgākā studentu ideja.

Ilgtspējības divas galvenās pamata pazīmes ir pārdomātība un pamatotība, kuru apvienojums vienmēr rezultējas kā vērtīga ēka, labiekārtojums vai dizaina izstrādājums.

 

Nominācijā Ilgtspējīgākā studentu ideja 2020 RCK 1.kursa (tagad Karh-2) arhitektūras studentu darbs „Aktu zāles interjers Rīgas Celtniecības koledžā” tika novērtēts ar ATZINĪBU.

 • 1. vieta – Ksenija Sapega, RISEBA. Daugavpils – Braslava, izglītojošs centrs.
 • 2. vieta – Inta Vorniša, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola. Interjera dizaina projekts “sestais stāvs”, un Ilmārs Bērziņš, RTU, datorizēta iekārta fagota mēlīšu profilēšanai.
 • 3. vieta – Marina Šalkovska, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola, projekts “Moduļu māja”.
 • Atzinība RCK studentu grupai – Kristaps Gailis, Sendijs Melkurts, Valts Zaķis – Aktu zāles interjers Rīgas Celtniecības koledžā.
 • Atzinība Nadīna Annija Poga RTU, darba apģērbs Liepājas sabiedriskā transporta biļešu kontrolieriem, kolekcija “Nākamā pietura”.

Studenti, vērtējot esošo RCK aktu zāles dizainu, atzina, ka tas ir morāli un arī fiziski  novecojis. Izmantojot Uzmērīšanas nodarbību laikā iegūtos materiālus, attālinātajā studiju procesā tika izstrādāti zāles interjera atjaunošanas varianti, ievērojot ilgtspējīga dizaina pamatprincipus. Apgūstot interjera kursa specifiku, tika  rastas  jaunas idejas, kā koledžas aktu zāli padarīt funkcionālāku un vizuāli pievilcīgāku.

Darba vadība – Arhitektūras katedras vadītāja Inese Reitāle (Mg.arch.) un docētāja Gunta Ābele. (Mg.arch.).

Apsveicam mūsu studentus!

 

Konkursu “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2020” organizē biedrība “Building Design and Construction Council”, patroni Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs. Atbalstītāji “Eastnine”.

Vairāk https://www.buvniekupadome.lv/konkurss/2020-gada-vertigakas-latvijas-buves-noskaidrotas-2-septembri/

 

Iepriekšējo gadu konkursa darbu apbalvojumi:

2019. DIPLOMS III vieta ‒ katalogs “Mazēka Latvijas ainavā”, RCK studenti. Darba vadība – docētāja G.Ābele, arh.katedras vadītāja I.Reitāle.

2018. DALĪBA konkursā. „RCK muzeja telpas interjera priekšlikums”. Darba vadība – docētāja G.Ābele, arh.katedras vadītāja I.Reitāle.

ATZINĪBA RCK katedras vadītājai I.Reitālei  par ilgtspējīgas būvniecības principu popularizēšanu.

2017. ATZINĪBA RCK studentu grupai par Radošo darbnīcu attīstības priekšlikumu. Darba vadība -docētāja G.Ābele, arh.katedras vadītāja I.Reitāle.

2016. DIPLOMS II vieta – RCK studentu grupai par ideju “Maskavas forštates interaktīvā telpa”. Darba vadība – docētāja G.Ābele, arh.katedras vadītāja I.Reitāle.

2015. DIPLOMS I vieta – Rīgas Celtniecības koledžas studentu grupas idejai par skolas ēdnīcas pārbūvi, izmantojot ilgtspējības principus. Darba vadība-docētāja G.Ābele, arh.katedras vadītāja I.Reitāle.

2014. DIPLOMS II vieta – RCK darbnīcu renovācijas priekšlikums, Gaiziņa iela 3, Rīga. Darba vadība-docētāja G.Ābele, arh.katedras vadītāja I.Reitāle.

2013. DIPLOMS II vieta – RCK studentu priekšlikums Tukuma novada Slampes pagasta Zemgales vidusskolas aktu zāles interjera risinājumam. Darba vadība – docētāja G.Ābele, arh.katedras vadītāja I.Reitāle.

 

Arhitektūras studentu darbs attālinātā mācību procesa laikā! Studenti virtuāli ir savā koledžā!

Rīgas Celtniecības koledžas Arhitektūras programmas studenti un docētāji ir piedalījušies visos 14 Latvijas arhitektūras skolu plenēros, iegūstot augstus novērtējumus un pateicības rakstus.

Plenēri kalpo kā platforma ideju un pieredzes apmaiņai topošo arhitektu un pilsētplānotāju vidū. Studentiem plenēra laikā ir iespēja tikties un diskutēt ar praktizējošiem arhitektiem un ainavu arhitektiem, transporta sistēmas plānotājiem, kā arī ar nekustamā īpašuma ekspertiem. Plenēros piedalās RTU, LLU, RISEBA un Rīgas Celtniecības koledžas studenti. No 2019. gada plenērā piedalās arī Mākslas akadēmijas studenti.

Plenērus organizē arhitekts Sergejs Ņikiforovs, atbalsta Latvijas Arhitektu savienība.

Arhitektūras skolu plenēru tēmas:

 • 14. plenērs 2019. gads “Rīgas Kongresu nama apstādījumi”
 • 13. plenērs 2018. gads “Mazjumpravas muiža – parka kā dārza mākslas objekta un restaurēto dzirnavu drupu kā interaktīva muzeja vietas ainavas izveide”
 • 12. plenērs 2017. gads “Cēsu iela visā garumā”
 • 11. plenērs 2016. gads “Rīgas ziemeļu vārti”
 • 10. plenērs 2015. gads “Gaujas ielas telpiskā attīstība Ādažos”
 • 9. plenērs 2014. gads “Priekšlikumi Tērbatas ielas attīstībai”
 • 8. plenērs 2013. gads “Mājoklis: kā bija, kā ir, kā būs”
 • 7. plenērs 2012. gads “Garciema pludmales attīstība”
 • 6. plenērs 2011. gads “Mežaparka teritorijas Kokneses prospektā 1A, Rīgā arhitektūras un labiekārtošanas koncepcija”
 • 5. plenērs 2010. gads “Pilsētbūvnieciskās telpas attīstības iespējas Pasta salai”
 • 4. plenērs 2009. gads A/S”Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” un tai pieguļošās teritorijas attīstības iespējas
 • 3. plenērs 2008. gads ” Kīleveina grāvja telpiskās attīstības vīzija”
 • 2. plenērs 2007. gads “Centrālparks Rīgā – Uzvaras parks”
 • 1. plenērs 2006. gads “Nākotnes māja”

Foto no https://www.facebook.com/ArhitekturasSkoluPleners/

 

Konkurss “Ilgspējīgākās ēkas un projekti” norisinās Latvijā ik gadus kopš 2013. gada. Šajā konkursā piedalās arī RCK studējošie.

Konkursa mērķis:

 • apzināt realizētus ilgtspējīgas būvniecības projektus un objektus, vērst arhitektu uzmanību uz Latvijā pieejamajiem resursiem ilgtspējīgu ēku radīšanā;
 • ieinteresēt ilgtspējīgas pilsētvides un apbūves attīstībā topošos speciālistus, dalīties informācijā, pieredzē, zināšanās un idejās par ilgtspējīgu ēku un pilsētvides attīstību un nosacījumiem Latvijā;

2019.gada rudenī no 21.10 līdz 25.10. Dānijas pilsētā Holstebro radošā gaisotnē norisinājās pirmais Dānijas un Latvijas arhitektūras sadarbības plenērs, kurā studenti no RCK un VIA University College izstrādāja attīstības priekšlikumu bijušai ražošanas ēkai Slaugterhouse.

Radošā plenēra galvenais uzdevums – būves, kas uzbūvēta 20.gadsimta 50.gadu beigās gaļas produktu pārstrādei (jau vairāk kā 5 gadus tās sākotnējā darbība ir pārtraukta), pielāgošana dažādiem kultūras un izklaides pasākumiem. Celtne ir viens no Holstebro pilsētas atpazīstamības simboliem, kas atrodas pie vilcienu stacijas un tikai 5 minūšu gājumā no vecpilsētas.

1. diena Dānijas Universitātes pasniedzēju lekcijas, ideju vētras pamatprincipi, objektu renovācija un īstenoto projektu piemēri Dānijas kontekstā. Pēc ievadlekcijām notika ēkas un tās apkārtnes apskate. Holstebro pašvaldības pilsētplānošanas departamenta vadītājs – arhitekts Tomas Leerberg un departamenta arhitekte Vibeke Holmbo iepazīstināja ar ēkas vēsturi, nākotnes iecerēm un pilsētas attīstības nostādnēm.

Plenēra darbs organizēts piecās darba grupās. Katrai grupai tika iedalīts savs uzdevums:

 1. Gājēju tilts, kas savieno Slaugterhouse ar dzelzceļa staciju un pilsētas rietumu daļu.
 2. Fasāde un virsgaismas logi. Jumta konstrukcija – tērauda sijas, dažāda lieluma, formas un funkcionalitātes logi.
 3. Erkeri, “Lauru” logi galvenās ēkas fasādes simetriskajā betona režģī. Aktivizēta fasāde.
 4. Ātriums – galvenajā ēkā no jumta līdz pirmā stāva grīdas līmenim. Stiklota jumta kostrukcija.
 5. Skatuves zona pie galvenās fasādes. Fasāde – fons koncertiem, teātru izrādēm, kino filmām.

Saglabājot autentisko, radīt mūsdienīgas skaņas, apgaismojuma un projekciju integrācijas iespējas.

2. diena Darbs grupās. Pārskats par priekšlikumu izstrādes procesu, vienošanās par grupas ideju konceptu. Dienas noslēgumā izzinoša pastaiga pa Holstebro vecpilsētu, tai skaitā – Nørrelandskirken baznīca, atklāta 1969. gadā, arhitekti Ingers un Johanness Exners, Holstebro rātsnams, Biblioteka. Minimālisms un dāņu tradicionālo būvmateriālu grācija.

3. diena Izbraukuma diena. Centrālais Dānijas reģions – Vidusjitlande. Dabas objektu apskate – Ziemeļjūras stāvkrasts. Būves – savrupmāju dzīvojamo kvartālu projektēšanas pamatnostādnes, materiālu, struktūras izvēle. Biznesa parks Nupark, galvenā “Bang&Olufsen” biroja ēka “The farm”, Ziemeļjūras muzejsArhitektūras balvas ieguvējs.

4. diena Darbs grupās. Grupas prezentācijas materiālu izstrāde divu A1 formātu apjomā. Projekta koncepcijas apraksts. Vizualizācijas: brīvrokas skices, plāni, perspektīvas, detaļas, materiālu palete, konstrukcijas, būvlaukuma plāns. Elektroniskās prezentācijas izstrāde.

5. diena Plenēra dalībnieku darba prezentācijas – 5 dienu laikā paveiktais. Studenti piedāvāja funkcionālus un mūsdienīgus risinājumus. Priekšlikumu prezentācijas vērtēja VIA pasniedzējs Peter Moser – Nielsen un Holstebro pašvaldības pilsētplānošanas departamenta arhitekte Vibeke Holmbo. Kopumā visi plenēra dalībnieki paveica lielisku darbu un idejas tiks ņemtas vērā izstrādājot ēkas rekonstrukcijas projektu.

Plenērā piedalījās RCK Arhitektūras katedras vadītāja, arhitekte – docētāja Inese Reitāle, arhitekte – docētāja Gunta Ābele, būvmateriālu laboratorijas vadītāja – docētāja Ligita Rožlapa un 2. kursa arhitektūras studenti Anita Leja, Pēteris Priediņš, Armands Runcis, 3. kursa studenti Žanete Mārtuža, Vadims Golubevs.

Informāciju sagatavoja: Karh-3 studente Ž.Mārtuža

2019.gadā no jūnija līdz septembrim izstāžu zālē “Rīgas mākslas telpa” bija aplūkojama izstāde “Jūgendstils Rīgā. Kolekcijas desmitgade”.

Tā iepazīstināja ar Jūgendstila muzeja desmit gadu laikā mērķtiecīgi un rūpīgi veidoto kolekciju.

RCK arhitektūras 1.kursa studenti priekšmeta „Arhitektūras uzmērīšana” ietvaros paspēja vēl pirms ekspozīcijas  slēgšanas – pēdējā dienā – apmeklēt šo unikālo izstādi, kurā saistošā un interaktīvā veidā atainots  Rīgas jūgendstila kultūrvēsturiskais mantojums Eiropas kontekstā.

Jūgendstilu, pirmām kārtām, saista ar arhitektūru, taču tas bija visaptverošs stils, kas veidojās 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Ekspozīcija – 20. gadsimta sākuma estētiskā pasaule, kultūras un sadzīves tradīciju atainojums.

Arhitektūras studentiem izzinoša bija ne tikai iepazīšanās ar kultūrvēsturisko procesu norisi, bet arī ar izstādes iekārtojumu, kurš tapis pēc arhitektes Liesmas Markovas koncepta.

Radīt jugendstila vides sajūtu, ievērojot ekspozīcijas trauslo smalkumu, Rīgas mākslas telpas konstruktīvi funkcionālajā interjerā – tas ir arhitekta  darba īpašs uzdevums un izaicinājums. Studenti guva uzskatāmu pieredzi arhitekta profesijas daudzpusībai.

Kā atzīmējusi  muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs” vadītāja arhitekte Agrita Tipāne, šī izstāde būvēta pēc Rīgas septiņsimtgades izstādes parauga.

„1901. gadā, kad Rīga svinēja 700 gadu jubileju, notika milzīga izstāde. Tas bija liels notikums, jo tika rādīts viss, kas Latvijā tika ražots un radīts, piedalījās arī mākslinieki un mūziķi. Pēc šīs izstādes jūgendstils kļuva par vadošo arī Rīgā un Latvijā.

Savukārt,  1901. gadā veidotā izstāde tika radīta pēc Parīzes izstādes parauga un tās autors bija arhitekts Maksis Šervinskis”.        

Informāciju sagatavoja: Docētāja Arh.Gunta Ābele

Sadarbības ietvaros RCK arhitektūras studenti un skolēni, Vācijā – Trīres Baltazara Neumana tehnikuma studenti un no 2019.gada Dānijā -Holstebro pilsētas VIA University College studenti kopdarbībā ar pasniedzējiem izstrādā un prezentē reālas ievirzes mācību projektus.

Plenēru tēmas katrā mācību iestādē tiek sagatavotas savlaicīgi, ietverot aktuālāko arhitektūras, materiālu un projektēšanas tehnoloģiju jomā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ilgtspējības principiem, energoefektitātei, vides aizsardzībai un pieejamībai.

Studentu kopdarbs notiek grupās, kurās tiek gūta vērtīga sadarbības pieredze. Plenēra piecu dienu laikā tiek rastas arī iespējas iepazīt valsti, citu tautu kultūru, tradīcijas un arhitektūru.

Kopprojektu tēmas:

 2019. SADARBĪBAS PROJEKTI RCK-BNT-VIA UC

LATVIJĀRĪGĀ — Micro dwelling in the landscape 

VĀCIJĀ  – TRĪRĒ — 3-D Printed Homes for Families in Developing Countries 

DĀNIJĀ  – HOLSTEBRO — International workshop on buildig rebovation Autumn 2019


2018. SADARBĪBAS PROJEKTI RCK-BNT

LATVIJĀ RĪGĀ — Interior building proposal of Riga Building College

VĀCIJĀ  – TRĪRĒ — A place for start-ups at the BNT-Trier


2017. SADARBĪBAS PROJEKTI RCK-BNT

LATVIJĀ RĪGĀ — RBC creative workschops interior design concept  

VĀCIJĀ  – TRĪRĒ — Professor’s holiday home in the Moselle Valley                                                               


2016. SADARBĪBAS PROJEKTI RCK-BNT

LATVIJĀ  RĪGĀ — An interactive und sustainablespacein the Riga Building College

VĀCIJĀ – TRĪRĒ — Panorama cafe on the slopes of the Mosel, under special consideration of sustainability  andenergy conservation


2015. SADARBĪBAS PROJEKTI RCK-BNT

LATVIJĀ  RĪGĀ — Rebuilding of collegecanteen and renewall of dining room       

VĀCIJĀ  – TRĪRĒ — Weekend home in the Mozel valley witz greeen  andenergy-saving aspect


2014. SADARBĪBAS PROJEKTI RCK-BNT

LATVIJĀ  RĪGĀ — Renovation of RCK Training Workshops on Gaiziņa Street 3 

VĀCIJĀ  – TRĪRĒ — BNT School-Canteen Renovation Proposal and Lobby Design Solution    

Sadarbības partneri