Maksas pakalpojumi

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Dienesta viesnīcas pakalpojumi

1.1.

īres maksa1

1.1.1.

izglītojamiem, kas mācās vai studē Rīgas Celtniecības koledžā

viena gultas vieta mēnesī

25,00

0,00

25,00

1.1.2.

koledžas darbiniekiem

viena istaba mēnesī

83,00

0,00

83,00

1.1.3.

vakara nodaļas studentiem

viena gultas vieta mēnesī

55,00

0,00

55,00

1.1.4.

citu izglītības iestāžu izglītojamiem

viena gultas vieta mēnesī

55,00

0,00

55,00

1.2.

veļas mašīnas izmantošana6

viena mazgāšanas reize

3,00

0,00

3,00

2.

Kancelejas pakalpojumi

2.1.

kopēšana un drukāšana (izglītojamiem)6

2.1.1.

kopēšana, drukāšana (melnbalta, A4 formāts)

viena lapa

0,10

0,00

0,10

2.1.2.

kopēšana (melnbalta, A3 formāts)

viena lapa

0,20

0,00

0,20

2.1.3.

kopēšana (krāsu, A4 formāts)

viena lapa

0,70

0,00

0,70

2.1.4.

kopēšana (krāsu, A3 formāts)

viena lapa

1,00

0,00

1,00

2.1.5.

drukāšana (melnbalta, A3 formāts)

viena lapa

0,60

0,00

0,60

2.1.6.

drukāšana (krāsu, A4 formāts)

viena lapa

0,70

0,00

0,70

2.1.7.

drukāšana (krāsu, A3 formāts)

viena lapa

1,00

0,00

1,00

2.1.8.

drukāšana (krāsu, A2 formāts)

viena lapa

2,00

0,00

2,00

2.1.9.

drukāšana (krāsu, A1 formāts)

viena lapa

2,50

0,00

2,50

2.2.

dokumentu iesiešana (izglītojamiem)6

2.2.1.

brošēšana ar spirāli

viena vienība

1,50

0,00

1,50

2.2.2.

dokumentu iesiešana cietajos vākos

viens eksemplārs

7,00

0,00

7,00

2.3.

reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana3

viens reflektants

20,00

0,00

20,00

2.4.

pieteikuma sagatavošana izglītojamā studijām citā augstākās izglītības iestādē3

viena lapa

0,60

0,00

0,60

2.5.

arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana3

2.5.1.

arhīva dokumentu sagatavošana un izsniegšana

viens komplekts

6,00

0,00

6,00

2.5.2.

izziņas sagatavošana un izsniegšana

viena izziņa

2,00

0,00

2,00

2.5.3.

ar mācību procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana

viena vienība

10,00

0,00

10,00

2.5.4.

akadēmiskās izziņas sagatavošana un izsniegšana

viena izziņa

5,00

0,00

5,00

2.6.

pazaudētas ieejas kartes atjaunošana (iekļūšanai koledžā)

viena vienība

3,00

0,00

3,00

3.

Ar mācību procesu saistītie pakalpojumi

3.1.

iestāšanās pārbaudījums (tests vai eksāmens)3

viens pārbaudījums

10,00

0,00

10,00

3.2.

maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu3

3.2.1.

noslēguma pārbaudījums (eksāmens)

viens pārbaudījums

18,00

0,00

18,00

3.2.2.

ieskaite (arī atkārtota)

viens pārbaudījums

13,00

0,00

13,00

3.2.3.

atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana

viens mēnesis

150,00

0,00

150,00

3.3.

konsultācijas (ārpus programmā paredzētajām)3

3.3.1.

izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā

viena stunda

12,00

0,00

12,00

3.3.2.

izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā

viena stunda

14,00

0,00

14,00

3.4.

mācību kursi (citām personām)6

viena stunda vienai personai

5,00

0,00

5,00

3.5.

iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana (neieskaitot pārbaudījumu kārtošanu)3

vienai personai vienā studiju programmā

30,00

0,00

30,00

4.

Citi pakalpojumi6

4.1.

telpu izmantošana citām personām

4.1.1.

aktu zāles izmantošana

viena stunda

60,00

0,00

60,00

4.1.2.

visas sporta zāles izmantošana

viena stunda

45,00

0,00

45,00

4.1.3.

mācību auditorijas izmantošana

viena diena

115,00

0,00

115,00

4.1.4.

datorklases izmantošana (ar aprīkojumu)

viena diena

285,00

0,00

285,00

4.2.

iekārtu (piemēram, kafijas automāti) izvietošana koledžas telpās

viens mēnesis

30,00

0,00

30,00

5.

Izglītības pakalpojumi

5.1.

profesionālās pilnveides programmas3

viena programma

tāme

0,00

 

5.2.

profesionālās tālākizglītības programmas3

640 akadēmiskās stundas

800,00

0,00

800,00

5.3.

neformālās izglītības programmas6

viena programma

tāme

0,00

 

5.4.

kursi6

viens kurss

tāme

0,00

 

5.5.

semināri6

viens seminārs

tāme

0,00

 

5.6.

modulārās izglītības programmas moduļa apguve3

viens modulis

tāme

0,00

 

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 25. punkta “a” apakšpunktu.

2 Piemēro samazināto Pievienotās vērtības nodokļa likmi (12 %) saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta desmito daļu.

3 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu.

4 Maksa par katru nākamo stundu – 27,00 euro (ar PVN).

5 Maksa par ēdnīcas izmantošanu un ēdnīcas produkcijas izmantošanu tiek noteikta pēc ēdnīcas vadītāja un pavāru sastādītas kalkulācijas.

6 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmo daļu.

* Par cenrāža I nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. un 1.1.10.1. apakšpunktā, II nodaļas 1.1. un 1.2. apakšpunktā, III nodaļas 1.1.1., 1.1.2. un 1.1.5.1. apakšpunktā, IV nodaļas 1.1.1., 1.1.3. un 1.1.4. apakšpunktā, V nodaļas 1.1.1., 1.1.3. un 1.1.4. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem maksu neiekasē no izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu).

** Cenrāža I nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5. un 1.1.6. apakšpunktā, II nodaļas 1.1. un 1.2. apakšpunktā, III nodaļas 1.1.1., 1.1.2. un 1.1.5.1. apakšpunktā, IV nodaļas 1.1.1., 1.1.3. un 1.1.4. apakšpunktā, V nodaļas 1.1.1., 1.1.3. un 1.1.4. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem noteikta 50 % atlaide šādiem izglītojamiem:

– izglītojamiem no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu);

–  izglītojamiem ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību);

– izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu, skolēna apliecību vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošus dokumentus).


Koledžas sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 18. marta noteikumiem Nr. 171 “Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis” https://likumi.lv/ta/id/321817, kas stājas spēkā no 23.03.2021.

Sadarbības partneri