ERASMUS+

Erasmus Universitātes harta ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

Rīgas Celtniecības koledžas Erasmus+ hartas Nr.  Ares(2021)1531404-27/02/2021

Erasmus ID kods : LV RIGA40

PIC (Participant Identification Code): 946131405

Organisation ID: E10086766

Rīgas Celtniecības koledžas augstākās izglītības studentu studiju un prakšu, docētāju mobilitātes un personāla pieredzes pilnveidošanas mobilitātes programmas un partnervalstis no 2008./2009. studiju gada.

Augstākās izglītības studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm LLP/Erasmus+ mobilitātes programmas partneri no 2021. – 2027.gadam

Saraksts aktualizēts: 27.06.2022.

Augstākās izglītības studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm | LLP/Erasmus+ mobilitātes programmas partneri no 2014. – 2021.gadam

Saraksts aktualizēts: 06.01.2020.

Starptautiskā augstākās izglītības studentu un personāla mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (Noslēgtie līgumi)

Saraksts aktualizēts: 06.01.2020

   

Rīgas Celtniecības koledža kā partneris iesaistās projekta GreenMICRED Pathways īstenošanā. Projekta mērķis ir nodrošināt prasmju pilnveidi pieaugušajiem un veicināt virzību uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Projekts izstrādās elastīgu un iekļaujošu mācību un mācīšanas pieeju, lai atbalstītu pieaugušos izglītojamos ar zemu kvalifikāciju apgūt darbam atbilstošas zaļās ekonomikas prasmes.

Projektā izstrādās zaļo prasmju mācīšanās rezultātus, ņemot vērā industrijas vajadzības, uz to pamata izstrādās mācību programmu pieaugušajiem un pedagogiem, kā arī atbilstošus mācību materiālus, mācību programmu integrēs tiešsaistes platformā un mācības aprobēs, apmācot starptautiskas pieaugušo grupas.

Projektu īsteno partneru konsorcijs no Zviedrijas, Bulgārijas, Īrijas, Ziemeļmaķedonijas, Latvijas, Spānijas, Īrijas un Nīderlandes. Projekta norises posmi ir sekojoši:

 • Izpēte (fokusa grupas, partneru tiešsaistes tikšanās);
 • Mācību programmas izstrāde (konsultācijas ar iesaistītajām pusēm, validācijas darba grupas, partneru sanāksmes);
 • Digitālās mācīšanās platformas izstrāde;
 • Mācīšanās mobilitātes (pedagogu un izglītojamo mācības);
 • Izstrādātas vadlīnijas politikas ieviesējiem;
 • Mācības un darba grupa politikas veidotājiem un ieviesējiem.

Rīgas Celtniecības koledža kopumā ir iesaistīta visos projekta izstrādes posmos līdz 2024.gada 31.decembrim, nodrošinot virsvadību projekta aktivitātēs, kas saistītas ar mācību programmas atbalsta, metodisko materiālu izstrādi un apmācībām saistībā ar programmu.

Kontaktpersona: Ronalds Saksons, Būvniecības katedras vadītājs, e-pasts: ronalds.saksons@rck.lv

Projekts “Green Micro Credentials pathways: Upskill and Reskilling Low Skilled Adults for Lifelong Learning (GreenMICRED Pathways)” (Nr. 101087539) tiek finansēts no ES Erasmus+ FORWARD-LOOKING PROJECTS, KA3, E+; LOT3 finansējuma programmas.

   

   

Projekta kopsavilkums:

HiBiWood projekts veicina videi draudzīgus, ilgtspējīgus, augstas veiktspējas celtniecības risinājumus, izmantojot koksni. Tuvākajā nākotnē koka ēkas veidos daudz lielāku daļu no Eiropas un starptautiskās apbūvētās vides. Nākotnē ilgtspējīgas augstas veiktspējas koka ēkas projektēs un būvēs ar videi draudzīgām koka detaļām, bet zināms tērauda un betona celtniecības materiālu daudzums vēl saglabāsies, lai apmierinātu konstrukcijas, ugunsgrēku novēršanas, mitruma absorbcijas un ekonomiskās prasības. Izmantojot koka, betona un tērauda kombināciju, tiks nodrošināti ilgtspējīgi risinājumi ēku konstrukcijām, kā arī potenciāls ēku veiktspējas un projektēšanas uzlabošanai.

Arhitekti un projektēšanas uzņēmumi jau sākuši projektēt augstas veiktspējas modernas koka ēkas. Taču tagad dizaineru un inženieru augstākā izglītība galvenokārt koncentrējas uz tērauda un betona ēkām, kā arī dažkārt uz koka namiem ar dažiem stāviem. Lai apmierinātu darba tirgus vajadzības, ir nepieciešams sagatavot izglītojamos ar inovatīvām lietišķām iemaņām augstas veiktspējas ēku būvniecības projektēšanas, būvniecības un būvvadības jomā. Lai izglītotu jaunu studentu paaudzi, nepieciešams izstrādāt un integrēt inovatīvu daudznozaru BSc/BA studiju moduli.

Projekta HiBiWood mērķis ir apmierināt studentu nākotnes prasības attiecībā uz ilgtspējīgu, augstas veiktspējas ēku būvniecību mežā, izmantojot starptautiskas un transdisciplināras novatoriskas studentu apmācības pieejas.

Projekta mērķi:

 1. Izstrādāt un piedāvāt jaunu starpdisciplināru moduli par ilgtspējīgām, augstas veiktspējas koka ēku sistēmām, kas atbilst augstākās izglītības iestāžu un darba tirgus pārstāvju vajadzībām;
 2. Uzlabot studentu un skolotāju kompetenci problēmu risināšanā un komandas darbā, inovatīvu domāšanu, motivāciju, izpratni par starpnozaru projektu nozīmi un projektu vadību, izmantojot praksē balstītu apmācību, mācoties, darot un kombinējot mācību pieejas;
 3. Izglītot visus dalībniekus (skolēnus, skolotājus, uzņēmējus) ilgtspējīgas, augstas veiktspējas būvniecības risinājumu jomā koka būvniecībā;
 4. Nodrošināt atklātu izpratni par projekta rezultātiem vietējām, valsts, ES līmeņa un starptautiskām mērķgrupām.

Galvenās mērķgrupas ir augstākās izglītības iestādes, jo īpaši skolotāji/pasniedzēji un BSc/BA studenti, kuru specializācija ir tieši saistīta ar arhitektūru, inženiertehniku, būvniecības vadību vai līdzīgām jomām. Turklāt paredzēts, ka projekts būs nozīmīgs biznesa uzņēmumiem un veicinās ilgtspējīgu, augstas veiktspējas celtniecības risinājumu turpmāku izstrādi koksnes būvniecībā.

Projekta ietvaros tiks izstrādāti četri intelektuālie rezultāti: 1) kompetences sistēma; 2) BSc/BA modulis “Ilgtspējīgas, augstas veiktspējas apkalpes ēku sistēmas” (9 ECTS); 3) e-mācību platforma; 4) labākā prakse.

Partneri:

 1. Rīgas Celtniecības koledža (koordinators) Rīga, Latvija, rck.lv
 2. Klaipeda State University of Applied Sciences, Klaipēda, Lietuva, kvk.lt
 3. Study and Consulting Centre, Vilņa, Lietuva, https://www.facebook.com/StudyAndConsultingCenter
 4. FH Campus Wien, University of Applied Sciences, Vīne, Austrija, https://www.fh-campuswien.ac.at/
 5. Cracow University of Technology, Krakova, Polija, https://www.pk.edu.pl/index.php?lang=en
 6. Häme University of Applied Sciences, Hāmenlinna, Somija, https://www.hamk.fi/hame-university-of-applied-sciences/?lang=en

 

Projekta ilgums: 01.09.2020. – 31.08.2023.

Projekta aktualitātes:

 

   

Since December 2015, Riga Building College participates in Erasmsu+ KA2 strategic partnership project
“Analyse und Vergleich europäischer und chinesischer bautechnischer Normen der Tragwerksplanung – unter besonderer Beachtung der Stahlbeton- und Stahlverbundbaunormen”.

Participants:

Balthasar Neumann Technical College Trier , coordinator

http://www.bnt-trier.de/

University of Luxemburg,
Faculty of Science, Technology and Communication

www.uni.lu

Technological and Higher Education Institute of Hong Kong

www.thei.edu.hk

Riga Building College

www.rck.lv

Projet number : 2015-1-DE02-KA202-002407

Sadarbības partneri