Normatīvie dokumenti

RCK iekšējās kārtības noteikumi studējošiem

RCK studējošo uzskaites datu aizsardzības noteikumi

Noteikumi par studentu pētnieciskā darba izstrādāšanas kārtību RCK studiju programmās

RCK uzņemšanas komisijas nolikums

RCK studējošo pašpārvaldes nolikums

Nolikums par studentu studiju mobilitātes kārtību ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte” augstākās izglītības sektora projektos

Akadēmisko parādu kārtošanas kārtība RCK

RCK studējošo priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

RCK docētāju un studējošo savstarpējie pienākumi un tiesības studiju procesā

Pieteikšanās un atlases kārtība RCK docētāja vai darbinieka  mobilitātei ERASMUS+ apmaiņas programmā

Pieteikšanās un atlases kārtība RCK studentiem prakses mobilitātei ERASMUS+ apmaiņas programmā

Pieteikšanās un atlases kārtība RCK studentiem studiju mobilitātei ERASMUS+ apmaiņas programmā

Lietišķo pētījumu izstrādes kārtība

Diplomprojektu izstrādes organizēšanas kārtība RCK Būvzinību studiju programmā

Diplomprojekta izstrādes organizācija Arhitektūras tehnoloģiju studiju programmā

RCK mācību prakses organizēšanas kārtība

RCK studentu aptauju veikšanas kārtība studiju procesa novērtēšanai

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas kārtība

Stipendiju piešķiršanas kārtība RCK

Studiju kredīta un studējošo kredīta piešķiršanas kārtība RCK

Nolikums par RCK akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem

Studiju programmu izstrādāšanas kārtība RCK

RCK studiju nolikums

RCK katedras nolikums

 

 

Sadarbības partneri