Diplomprojektēšana

Diplomprojekta izstrādes termiņi

2019.gada 15.aprīlis – 2019.gada 21.jūnijs

Diplomprojekta noformēšanas kārtība

Energoefektivitāte

Diplomprojektu aizstāvēšanas grafiks

Projektēšanas prakse

Prakses uzdevumi:

1. Izvēlēties diplomprojekta tēmu un saskaņot ar arhitektūras daļas konsultantu un vadītāju.
2. Izstrādāt tehniskā projekta vispārīgo daļu un arhitektūras daļas skiču projektu.
( Detalizēts izpildāmo uzdevumu apraksts S2 bloka grāmatā )

Diplomprojekta izstrādes termiņi

2019.gada 15.aprīlis – 2019.gada 21.jūnijs

Diplomprojekta noformēšana

Par energoefektivitāti

Projektēšanas prakse

Diplomprojekta izstrādes termiņi

2019.gada 15.aprīlis – 2019.gada 21.jūnijs

Diplomprojekta noformēšana

Energoefektivitāte

Sadarbības partneri