Arhitektūra

Prakses uzdevumi:

1. Izvēlēties diplomprojekta tēmu un saskaņot ar arhitektūras daļas konsultantu un vadītāju.
2. Izstrādāt tehniskā projekta vispārīgo daļu un arhitektūras daļas skiču projektu. ( Detalizēts izpildāmo uzdevumu apraksts S2 bloka grāmatā )

2020.gada 6.aprīlis – 2020.gada 12.jūnijs

Metodiskie norādījumi diplomprojekta noformēšanai

Metodiskie norādījumi diplomandiem par ēku energoefektivitāti

Diplomprojektu aizstāvēšanas grafiks 2019./2020.m.g.

Sadarbības partneri