Ziņas

Drošības protokols Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Rīgas Celtniecības koledžā

1. Kopējā informācija

Rīgas Celtniecības koledža (turpmāk RCK) nosaka studējošiem, docētājiem, darbiniekiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē (tai skaitā mācību darbnīcās un bibliotēkā), dienesta viesnīcā un ārtelpās, tai skaitā konkretizējot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par distancēšanos un apmeklētāju plūsmas organizēšanas prasību ievērošanu.

Atbildīgās personas, kuras koordinē noteikto prasību ieviešanu un uzraudzību un informē RCK personālu par minēto procesu – direktora vietniece audzināšanas darbā K.Jakovela, skolas medmāsa – R.Bormane.

1.1. Iestādes darbinieki savstarpējās saskarsmes laikā darba kolektīvā ievēro piesardzības pasākumus, tai skaitā nepulcējas klātienē (piemēram, izvairās no kopīgiem darba pārtraukumiem vai pauzēm, sanāksmes iespējas robežās rīko attālināti), nerīko klātienes pasākumus (tai skaitā ārpus darba pienākumu veikšanas).

1.2. Iestāde apzina vietas iestādes ārtelpās un iekštelpās, kur pastāv riski drūzmēties lielam skaitam cilvēku, piemēram, pie ieejas, gaiteņos un labierīcībās, un plāno izglītojamo plūsmu šajās vietās, lai novērstu drūzmēšanos.

1.3. Tiek veikta personas veselības stāvokļa uzraudzība. Iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi, nodrošinot informācijas pieejamību.

1.4. RCK telpas tiek nodošinātas ar dezinfekcijas līdzekļiem, ik pēc 40min notiek telpu vēdināšana, tiek akcentēta higiēnas prasību ievērošana.

2. Nokļūšana uz iestādi un uz mājām

2.1. Transports – primāri ieteicams pārvietoties ar kājām, ar privāto transportu, velosipēdu, skrejriteni u.tml.

2.2. Saskarē ar apkārtējiem tiek izmantoti mutes un deguna aizsegi, kā arī tiek ievērota divu metru distancēšanās prasība.

3. Individuālo konsultāciju īstenošana

3.1. Konsultācija klātienē notiek atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai.

3.1.1. Uz konsultācijām ierodas vienojoties ar izglītības iestādes pedagogu.

3.1.2. Konsultāciju laikā lieto mutes un deguna aizsegu, kā arī ievēro visas epidemioloģiskās drošības prasības (roku higiēna, distancēšanās).

3.1.3. Konsultāciju ilgums nepārsniedz 40 minūtes.

3.1.4. Pēc katras individuālās konsultācijas tiek nodrošināta telpu vēdināšana.

3.2. Izglītojamiem vēlams pēc iespējas mazāk censties nonākt saskarsmē ar citiem izglītojamiem, izņemot kontaktstundu, praktisko nodarbību un konsultāciju apmeklējumu.

3.3. Klātienes konsultācijās atļauts piedalīties līdz 20 izglītojamiem, ievērojot visu 3.1. apakšpunktos uzskaitīto.

4. Klātienes studiju īstenošana

4.1. RCK studiju process klātienē tiek īstenots, pieprasot nodarbinātajiem un izglītojamajiem uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikātu; līdz 10.10.2021. pieļaujama dalība studiju procesā ar negatīvu Covid-19 testu.

4.2. Praktisko mācību apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju ieguvei tiek organizēta ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības.

4.3. Nodarbību laikā maskas nav obligātas vakcinētiem vai Covid-19 pārslimojušiem studentiem un docētājiem ar spēkā esošu Covid-19 sertifikātu. Ārpus studiju procesa visi izglītojamie un izglītības iestādē nodarbinātie lieto mutes un deguna aizsegus.

4.4. Telpās tiek nodrošināta regulāra vēdināšana.

4.5. Vietās, kur izglītības iestādes iekštelpās un ārtelpās pastāv riski drūzmēties lielam skaitam cilvēku, tiek veikta uzraudzība.

4.6. Ēdnīcā visi uzturās maskās, izņemot pašu maltītes laiku.

4.7. Vietās, kur tas ir iespējams, ievēro distancēšanās prasības.

4.8. Grupu kuratori un studiju priekšmetu docētāji skaidro un pēc iespējas mazina izglītojamo vairākkārtēju došanos ārpus iestādes teritorijas dienas ietvaros.

5. Ārtelpu nodarbību organizēšana un īstenošana

5.1. Izglītojamajiem ārtelpās, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, var īstenot formālās izglītības programmu nodarbības un profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības programmu nodarbības.

5.2. Ārtelpu nodarbības notiek atbilstoši iestādes noteiktajai kārtībai.

5.3. Ārtelpās plānotās nodarbības tiek norādītas nodarbību sarakstā.

5.4. Uz ārtelpu nodarbībām izglītojamie ierodas tikai nodarbību sarakstā norādītajos laikos.

5.5. Izglītojamais neapmeklē nodarbību, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

5.6. Nodarbību laikā iespēju robežās ievēro distancēšanās prasību vietās, kur tas ir iespējams, un citus veicamos piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai. Ja nav iespējams ievērot divu metru distances prasību, nodarbību laikā lieto mutes un deguna aizsegus.

5.7. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpu nodarbības norises vietas platība, vienlaikus var norisināties vairāku izglītojamo grupu darbs, ja to plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.

5.8. Praktisko mācību pasniedzēji skaidro un pēc iespējas mazina izglītojamo vairākkārtēju došanos ārpus iestādes teritorijas dienas ietvaros.

 

Plašāka informācija par piesardzības pasākumiem atrodama Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Sadarbības partneri