Ziņas

Drošības protokols Rīgas Cetniecības koledžas profesionālajā vidusskolā

 1. Kopējā informācija

Rīgas Celtniecības koledža (turpmāk RCK) nosaka izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē (tai skaitā mācību darbnīcās un bibliotēkā), dienesta viesnīcā un ārtelpās, tai skaitā konkretizējot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par distancēšanos un apmeklētāju plūsmas organizēšanas prasību ievērošanu. Šai kārtība ir pieejama izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām. Prasības publiskotas arī iestādes tīmekļa vietnē.

Atbildīgās personas, kuras koordinē noteikto prasību ieviešanu un uzraudzību un informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par minēto procesu – direktora vietniece mācību darbā K.Daugule, direktora vietniece audzināšanas darbā K.Jakovela, skolas medmāsa – R.Bormane.

1.1. Iestādes darbinieki savstarpējās saskarsmes laikā darba kolektīvā ievēro piesardzības pasākumus, tai skaitā nepulcējas klātienē (piemēram, izvairās no kopīgiem darba pārtraukumiem vai pauzēm, sanāksmes iespējas robežās rīko attālināti), nerīko klātienes pasākumus (tai skaitā ārpus darba pienākumu veikšanas).

1.2. Iestāde apzina vietas iestādes ārtelpās un iekštelpās, kur pastāv riski drūzmēties lielam skaitam cilvēku, piemēram, pie ieejas, gaiteņos un labierīcībās, un plāno izglītojamo plūsmu šajās vietās, lai novērstu drūzmēšanos.

1.3. Tiek veikta personas veselības stāvokļa uzraudzība. Iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi, nodrošinot informācijas pieejamību.

1.4. RCK telpas tiek nodošinātas ar dezinfekcijas līdzekļiem, ik pēc 40min notiek telpu vēdināšana, tiek akcentēta higiēnas prasību ievērošana.

2. Nokļūšana uz iestādi un uz mājām

2.1. Transports – primāri ieteicams pārvietoties ar kājām, ar privāto transportu, velosipēdu, skrejriteni u.tml.

2.2. Saskarē ar apkārtējiem tiek izmantoti mutes un deguna aizsegi, kā arī tiek ievērota divu metru distancēšanās prasība.

 3. Individuālo konsultāciju īstenošana

3.1. Konsultācija klātienē notiek atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai.

3.1.1. Uz konsultācijām ierodas vienojoties ar izglītības iestādes pedagogu.

3.1.2. Konsultāciju laikā lieto mutes un deguna aizsegu, kā arī ievēro visas epidemioloģisķās drošības prasības (roku higiēna, distancēšanās).

3.1.3. Konsultāciju ilgums nepārsniedz 40 minūtes.

3.1.4. Pēc katras individuālās konsultācijas tiek nodrošināta telpu vēdināšana.

3.2. Izglītojamiem vēlams pēc iespējas mazāk censties nonākt saskarsmē ar citiem izglītojamiem, izņemot kontaktstundu, praktisko nodarbību un konsultāciju apmeklējumu.

3.3. Klātienes konsultācijās atļauts piedalīties līdz 20 izglītojamiem, ievērojot visu 3.1. apakšpunktos uzskaitīto.

4. Klātienes mācību īstenošana

4.1. RCK vidusskolas izglītojamiem mācību process klātienē tiek īstenots, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto un nevakcinēto izglītojamo testēšanu.

4.2. Praktisko mācību apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju ieguvei tiek organizēta ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības.

4.3. Plānojot nodarbību grafiku tiek ievērota normatīvajos aktos noteiktā mācību stundu slodze dienā un nedēļā.

4.4. Mācību procesa laikā nevakcinētie izglītojamie un nodarbinātie, bet ārpus tā  visi izglītojamie un izglītības iestādē nodarbinātie lieto mutes un deguna aizsegus.

4.5. Telpās tiek nodrošināta regulāra vēdināšana.

4.6. Vietās, kur izglītības iestādes iekštelpās un ārtelpās pastāv riski drūzmēties lielam skaitam cilvēku starpbrīžu laikā un pirms un pēc mācību stundām, tiek veikta uzraudzība.

4.7. Ēdnīcā visi uzturās maskās, izņemot pašu maltītes laiku.

4.8. Vietās, kur tas ir iespējams, ievēro distancēšanās prasības.

4.9. Grupu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji skaidro un pēc iespējas mazina izglītojamo vairākkārtēju došanos ārpus iestādes teritorijas dienas ietvaros.

5. Ārtelpu nodarbību organizēšana un īstenošana

5.1. Izglītojamajiem vidējās izglītības pakāpē ārtelpās, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, var īstenot formālās izglītības programmu nodarbības un profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības programmu nodarbības.

5.2. Ārtelpu nodarbības notiek atbilstoši iestādes noteiktajai kārtībai.

5.3. Ārtelpās plānotās nodarbības tiek norādītas stundu sarakstā. Stundu saraksts ir pieejams izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.

5.4. Uz ārtelpu nodarbībām izglītojamie ierodas tikai stundu sarakstā norādītajos laikos.

5.5. Nepilngadīgā izglītojamā vecāki vai likumiskie pārstāvji un pilngadīgs izglītojamais nodrošina, ka izglītojamais neapmeklē nodarbību, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

5.6. Nodarbību laikā iespēju robežās ievēro distancēšanās prasību vietās, kur tas ir iespējams, un citus veicamos piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai. Ja nav iespējams ievērot divu metru distances prasību, nodarbību laikā lieto mutes un deguna aizsegus.

5.7. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpu nodarbības norises vietas platība, vienlaikus var norisināties vairāku izglītojamo grupu darbs, ja to plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.

5.8. Praktisko mācību skolotāji skaidro un pēc iespējas mazina izglītojamo vairākkārtēju došanos ārpus iestādes teritorijas dienas ietvaros.

 

Plašāka informācija par piesardzības pasākumiem atrodama Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

 

 

Sadarbības partneri