Izsoles

Paziņojums par transportlīdzekļu izsolēm

 

Rīgas Celtniecības koledža izsludina vieglo pasažieru transportlīdzekļu izsoles:

1) Ford Transit (valsts reģistrācijas numurs ED5376, izlaiduma gads 1998, šasijas Nr.WF0LXXGBVLWL25434), izsoles sākumcena 661,16 EUR (seši simti sešdesmit viens euro 16 centi);

2) Mitsubishi Pajero (valsts reģistrācijas numurs CV7144, izlaiduma gads 1997, šasijas Nr.JMB0RV450WJ000526), izsoles sākumcena 578,51 EUR (pieci simti septiņdesmit astoņi euro 51 cents).

Izsoles sākumcena un nosolītās kustamās mantas pirkuma maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles tiek rīkotas saskaņā ar Izsoles noteikumiem, kas publicēti www.rck.lv, sadaļā „Izsole”.

Izsoļu objektus var apskatīt Rīgas Celtniecības koledžā, Gaiziņa ielā Nr.3, Rīgā, darba laikā, iepriekš sazinoties ar Saimniecības vadītāju Viktoru Bičkovu pa tālr. 67211450 vai mob. tālr. 27873530.

Izsoles notiks 2020.gada 17.septembrī Rīgas Celtniecības koledžā, Gaiziņa ielā Nr.3, Rīgā, 2.stāvā, 217.kabinetā:

1) plkst.11:00 – tiks izsolīts transportlīdzeklis FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas Nr.ED5376);

2) plkst.11:15 – tiks izsolīts transportlīdzeklis MITSUBISHI PAJERO (valsts reģistrācijas Nr.CV7144).

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiks, tiem ierodoties uz izsoli (iepriekš nav jāreģistrējas).

Personām, kuras vēlas piedalīties vienā vai abās Izsolēs, līdz Izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% (desmit procenti) apmērā no izvēlētās kustamās mantas (viena vai abu transporta līdzekļu) izsoles sākumcenas, ieskaitot to RCK norēķinu kontā:

Rīgas Celtniecības koledža

Reģ. Nr. 90000025357

Valsts kase, kods TRELLV22

Konts: Nr.LV94TREL2150236012000

ar atzīmi „nodrošinājums dalībai transporta līdzekļa [marka, modelis], Nr. [norādīt valsts reģistrācijas numuru] izsolē”.

Ja nodrošinājums tiek pārskaitīts no citas personas konta, maksājuma uzdevumā jānorāda arī tās personas (izsoles dalībnieka) vārds, uzvārds vai nosaukums (juridiskai personai), kuras interesēs nodrošinājums tiek pārskaitīts.

Nodrošinājums jāiemaksā savlaicīgi, ņemot vērā nosūtītāja bankas un saņēmēja bankas darījumu izpildes termiņus, tā, lai līdz norādītajam izsoles laikam tas būtu ieskaitīts RCK norēķinu kontā.

Visām personām, kurām uz izsolāmo mantu ir pirmpirkuma tiesības vai kurām uz izsolāmo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tās pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības līdz izsoles dienai.

Izsoles veids ir atklāta vairāksolīšana – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Solītājam, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc izsoles jāsamaksā pirkuma maksa, no kuras atskaitīts jau iemaksātais nodrošinājums, šajā sludinājumā norādītajā kontā.

Izsoles dalībniekus lūdzam savlaicīgi iepazīties ar Izsoles noteikumiem (skat. www.rck.lv, sadaļā „Izsole”), jo reģistrējoties dalībai izsolē, pretendentam ar parakstu jāapliecina, ka tas ir iepazinies ar Izsoles noteikumiem.

Kontakti uzziņām – R.Beļevičs, t. 67227197, jurists@rck.lv.

Pielikumā: Izsoles noteikumi, kustamās mantas novērtējumi un foto fiksācijas.

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs R.Beļevičs

 

Sadarbības partneri