Ziņas

Rīgas Celtniecības koledža vasarā organizē  pieaugušo izglītības mācības!

RCK vasarā organizē  profesionālās pilnveides, tālākizglītības un neformālās izglītības programmas, kursus, tostarp teorētiskās, praktiskās mācības klātienē un attālināti.

Aktuālie kursi un programmas

 Profesionālās tālākizglītības programmas 

 • Apdares darbu strādnieks 960 stundas

Izglītības procesa rezultātā sagatavot apdares darbu strādnieku, kurš spēs patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un veikt apdares darbus visa veida būvēs atbilstoši projekta, būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām, ievērojot darbu vadītāja, apdares darbu tehniķa vai vadošā speciālista norādījumus.

 • Inženiersistēmu montētājs 640 stundas

Izglītības procesa rezultātā sagatavot inženierkomunikāciju montētāju, kurš veic konkrētu iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju montāžas, ekspluatācijas un remonta darbus, tai skaitā siltumapgādes, apkures, ūdens apgādes, kanalizācijas, gāzes apgādes un citās inženierkomunikāciju tehnoloģiskās sistēmās (turpmāk − inženierkomunikācijas), izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli un ievērojot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

 • Betonētājs 640 stundas

Izglītības procesa rezultātā sagatavot betonēšanas tehniķi, kurš spēs ēku un inženierbūvju būvdarbos organizēt un veikt betona un dzelzsbetona (turpmāk – betona) konstrukciju izgatavošanu vai izgatavot betona būvizstrādājumus ražotnē, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un/vai darbu vadītāja norādījumiem.

 • Sausās būves montētājs 640 stundas

Izglītības procesa rezultātā sagatavot sausās būves montētāju, kurš spēs saskaņā ar darba uzdevumu veikt ārējo un iekšējo sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekārto griestu, grīdu konstrukciju, logu, durvju un citu konstrukciju montāžas darbus ar sausās būves tehnoloģijām.

 • Rokas lokmetinātājs (MMA/111) 640 stundas

Izglītības procesa rezultātā sagatavot rokas lokmetinātāju, kurš sagatavo MMA metināšanas iekārtu, iestata metināšanas režīmus, izvēlas elektrodus, metina saduršuves un kakta šuves dažādās pozīcijās, vizuāli identificē un labo metināšanas neatbilstības/defektus, ievērojot LVS EN ISO atbilstošo standartu nosacījumus.

 Praktiskās mācības 80 stundu apjomā – 10% teorija un 90% praktiskās mācības (10 darba dienas, 8 akadēmiskās stundas dienā) 

Praktiskās mācībās apgūt darba tirgum nepieciešamās pamatprasmes konkurētspējas veicināšanai darba tirgū.

 • Rokas lokmetināšana MMA
 • Apdares darbu strādnieks
 • Inženiersistēmu montētājs
 • Sausās būves montētājs
 • Betonētājs
 • Mūrnieks

 

 Neformālās izglītības kursi 

 • Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2) 120
 • Valsts valoda – vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1) 120
 • Valsts valoda – vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2) 120
 • Valsts valoda – augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1) 120
 • Valsts valoda – augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2) 120
 • Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu) 150
 • 67K mod. – Angļu valoda (bez priekšzināšanām) 150
 • 68K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) 100
 • 69K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) 100
 • 70K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate) 100
 • 71K mod. – Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) 100
 • 86K mod. – Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) 100
 • 87K mod. – Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced) 150
 • Lietišķā sarakste būvniecībā 40
 • Klientu apkalpošanas pamati būvniecībā 40
 • Programmma “Projektu vadība”       120
 • Tāmēšanas pamati         60
 • Datu apstrāde, analīze un vizualizācija BIM procesos 60
 • BIM pamati 60

 

 Pieteikšanās kārtība 

1. Aizpildiet pieteikumu dalībai programmā vai kursā, kuram vēlaties pieteikties, norādiet:

 • programmas nosaukumu;
 • savus datus*-vārds, uzvārds un personas kods (nepieciešams sertifikāta un rēķina sagatavošanai);
 • savus bankas rekvizītus;
 • maksātāja nosaukumu un bankas rekvizītus, ja dalības maksu segs juridiska persona;
 • kontakttālruni;
 • e-pasta adresi.

2. Ja vienā pieteikumā vēlaties pieteikt vairākus dalībniekus, pieteikumu sūtiet uz e-pastu kursi@rck.lv, norādot:

 • programmas nosaukumu;
 • dalībnieku datus* – vārds, uzvārds un personas kods (nepieciešams sertifikāta un rēķina sagatavošanai);
 • maksātāja nosaukumu un bankas rekvizītus, ja dalības maksu segs juridiska persona;
 • kontakttālruni;
 • e-pasta adresi.

 Maksāšanas kārtība 

Par dalību kursos tiks sagatavots rēķins, ko nosūtīsim elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Samaksa jāveic ar bankas pārskaitījumu uz kontu, kas norādīts rēķinā līdz kursu sākumam.

Ņemiet vērā, ka, veicot maksājumu pēdējā brīdī (kursu norises dienā, iepriekšējās dienas pēcpusdienā vai vakarā), banku darbības specifikas dēļ, nauda augstskolas kontā var nepaspēt ienākt. Šajā gadījumā, lūdzu, paņemiet līdzi maksājuma uzdevumu vai internetbankas izdruku, lai varam pārliecināties, ka samaksa tiešām veikta.

Ja jums ir nepieciešams rēķina oriģināls, pieteikumā to norādiet kopā ar pasta adresi, uz kuru rēķinu nosūtīt, vai arī atzīmi, ka rēķinu izņemsiet RCK.

 Jaunu programmu pieteikšana 

Ikvienam ir iespēja iesniegt RCK pieteikumu profesionālās pilnveides programmas īstenošanai.

Par programmas vadītāju var kļūt ikviens, kuram ir iesniegtajai programmai atbilstoša kvalifikācija.

Informāciju par RCK aktuālajiem kursiem un programmām, kā arī konsultācijas par jaunas programmas iesniegšanu un citiem ar programmu norisi saistītiem jautājumiem iespējams saņemt: RCK kursi@rck.lv, 26472110, 28377898

 

*Datu apstrādes tiesiskais pamats: Regulas 6. pants 1. daļas b) un c) apakšpunkts. Personas dati tālākizglītības un profesionālās pilnveides pasākumu īstenošanai personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu (stājās spēkā: 05.07.2018.).

Sadarbības partneri