Nolikums

Apstiprināts

ar Rīgas Celtniecības koledžas

Koledžas padomes 2014.gada

20.jūnija lēmumu

Rīgas Celtniecības koledžas studējošo pašpārvaldes nolikums

1.Vispārīgie jautājumi

1.1. Rīgas Celtniecības koledžas (turpmāk – RCK) studējošo pašpārvaldes (turpmāk SP) nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka koledžas studējošo pašpārvaldes darbības mērķus, galvenos uzdevumus, sastāvu, izveides, dalībnieku ievēlēšanas un atstādināšanas kārtību, darba organizācijas un lēmumu pieņemšanas kārtību, tiesības un pienākumus.

1.2. SP ir vēlēta studējošo neatkarīga, koleģiāla institūcija studējošo tiesību un interešu pārstāvībai RCK.

1.3. Pašpārvaldei var būt sava simbolika un zīmogs.

1.4. Pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas RCK Koledžas padomē ir saistoši visiem studējošajiem.

1.5. SP savā darbībā ievēro Latvijas Republikas (turpmāk tekstā LR) normatīvos aktus, RCK darbību reglamentējošos dokumentus, kā arī šo nolikumu.

1.6. RCK vadības institūciju pienākums ir atbalstīt un sekmēt SP darbību.

1.7. Jaunu biedru uzņemšanu un SP dalībniekiem vēlēšanas organizē SP.

1.8. Darbošanās SP ir brīvprātīga.

2. Pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi

2.1. Studējošie izveido Pašpārvaldi, lai:

2.1.1. pārstāvētu studentu intereses attiecībās ar valsts institūcījām;

2.1.2. veicinātu studiju procesa efektivitāti, sekmētu studējošo aktīvu iesaistīšanos studiju procesā un atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanu;

2.1.3. sekmētu RCK sabiedriskās dzīves norises un studējošo aktīvu iesaistīšanos tajās.

2.2. SP uzdevumi:

2.2.1. veidot savu organizatorisko un pārvaldes struktūru;

2.2.2. izstrādāt savas darbības pamatvirzienus;

2.2.3. reprezentēt studējošos valsts un starptautiskajā vidē;

2.2.4. sadarboties ar LR un ārvalstu izglītības iestādēm un ar to studējošo pašpārvaldēm;

2.2.5. izzināt studējošo vajadzības, intereses un vēlmes akadēmiskā procesa uzlabošanai un sniegt priekšlikumus šo uzlabojumu īstenošanai;

2.2.6. informēt studējošos par SP darbību un aktivitātēm;

2.2.7. piedalīties RCK lēmējinstitūciju darbībā, pārstāvot studējošo intereses;

2.2.8. izstrādāt SP budžeta projektu un uzraudzīt tā izlietojumu;

2.2.9. sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības un valsts institūcijām, un sabiedriskajām organizācijām;

2.2.10. reprezentēt RCK studējošos Latvijā un ārvalstīs, palīdzēt adaptēties pirmo kursu studentiem.

2.3. SP tiesības:

2.3.1. pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no jebkuras augstskolas struktūrvienības pilnvarotajiem pārstāvjiem visos jautājumos, kas skar studējošo intereses;

2.3.2. izmantot un rīkoties ar SP lietošanā nodoto īpašumu saskaņā ar SP mērķiem un uzdevumiem;

2.3.3. rīkoties ar SP piešķirto budžetu šajā nolikumā noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai;

2.3.4. darboties citās organizācijās vai to savienībās, kuru darbība un statūti nav pretrunā ar SP nolikumu;

2.3.5. saņemt normatīvajos aktos noteikto SP finansējumu;

2.3.6. darboties visās RCK lēmējinstitūcijās.

3. Pašpārvaldes izveide, sastāvs, dalībnieku ievēlēšanas un atstādināšanas kārtībaun darba organizācija

3.1. Pašpārvaldes dalībniekus, kopskaitā ne mazāk kā piecus, ar viņu pašu

piekrišanu izvirza studējošie, no katras nodaļas ne mazāk kā vienu, no katras

grupas ne vairāk kā 3, pēc pašu velēšanās vai citu studējošo ierosinājuma, vai

pēc studējošo balsojuma.

3.2. Pašpārvaldes dalībnieki no sava vidus ievēl:

3.2.1. Pašpārvaldes priekšsēdētāju (turpmāk – Priekšsēdētājs),

3.2.2. Priekšsēdētāja vietnieku,

3.2.3. Pašpārvaldes virzienu vadītājus:

1) kultūras virziena,

2) sociāla virziena,

3) akadēmiskā virziena,

4) projektu virziena,

5) ārlietu virziena,

6) iekšlietu virziena;

3.3. Pašpārvalde pieņem lēmumus (tai skaitā, lēmumus par Pašpārvaldes amatpersonu ievēlēšanu) sēdēs, vienlaikus klātesot ne mazāk par pusi no visiem Pašpārvaldes dalībniekiem, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu (izņemot šī nolikuma 3.9.punkta noteikto gadījumu). Ja balsis sadalās līdzīgi, noteicošā ir Priekšsēdētāja, bet viņa prombūtnes laikā – Priekšsēdētāja vietnieka balss. Pirms jebkura lēmuma pieņemšanas jebkurš Pašpārvaldes dalībnieks var pieprasīt aizklātu balsojumu, un, ja to atbalsta klātesošo vairākums, tiek veikta aizklāta balsošana.

3.4. Sēdes protokolē, sēžu protokolus mācību gada laikā uzglabā mapē.

3.5. Pašpārvaldes sēdes ir atklātas, sēžu protokoli ir vispārpieejama informacija.

3.6. Pašpārvaldes priekšsēdētāja vēlēšanas organizē Pašpārvalde septembra mēnesī (Priekšsēdētāja atkāpšanās vai atstādināšanas gadījumā – viena mēneša laikā pēc Priekšsēdētāja atkāpšanās vai atstādināšanas) šajā sadaļā noteiktajā kārtībā.

3.7. Vienu vai vairākus Priekšsēdētāja kandidātus (turpmāk tekstā – Kandidāts) izvirza Pašpārvaldes dalībnieki pēc paša Kandidāta (Kandidātu) iniciatīvas vai pēc studējošo izvēles ar Kandidāta (Kandidātu) piekrišanu. Ja Pašpārvaldes dalībnieki izvirza vairāk kā vienu Kandidātu, tad Kandidātiem uz nākamo Pašpārvaldes sēdi ir jāsagatavo motivācijas vēstules un ar tām pirms balsojuma jaiepazīstina Pašpārvaldes dalībnieki.

3.8. Kandidātam jābūt RCK studentam, kurš iepriekš nav atstādināts vai atcelts no kāda amata Pašpārvaldē.

3.9. Lēmumu par Kandidāta apstiprināšanu Priekšsēdētāja amatā pieņem Pašpārvalde aizklātā balsojumā. Lēmums ir pieņemts, ja par Kandidātu nobalso vairāk nekā puse no visiem Pašpārvaldes dalībniekiem.

3.10. Ja neviens no Kandidātiem nesaņem pietiekamu balsu skaitu, tiek veikts atkārtots balsojums par tiem diviem Kandidātiem, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu.

3.11. Prezidenta vietnieku izvirza Priekšsēdētājs un balsojot apstiprina Pašpārvalde.

3.12. Priekšsēdētāja (prombūtnes laikā – Prezidenta vietnieka) pienākumi ir:

3.12.1. vadīt Pašpārvaldes sēdes;

3.12.2. koordinēt Pašpārvaldes darbību;

3.12.3. iepazīstināt Pašpārvaldes dalībniekus ar darba plānu un kārtibu;

3.13. Virzienu vadītājus ievēl Pašpārvalde no tās dalībnieku vidus. Viens dalībnieks var ieņemt vairākus amatus, bet ne vairāk kā 3, un ne Priekšēdētāja un Priekšsēdētāja vietnieka amatus vienlaikus.

3.14. Pašpārvaldes dalībnieks izbeidz darbību Pašpārvaldē, pārtraucot studēt RCK, izbeidzot dalību pēc paša vēlēšanās vai tiekot atstādināts no amata ar Pašpārvaldes lēmumu, šādos gadījumos:

3.14.1. ikviens dalībnieks, ja nepilda savus pienākumus, ja regulāri, vairāk nekā 3 reizes bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Pašpārvaldes sēdes;

3.14.2. Priekšsēdētājs, ja to pieprasa vairāk nekā 30% RCK studējošo.

3.15. Priekšsēdētājs tiek atstādināts, ja par Priekšsēdētāja atstādināšanu nobalso vairākums no balsošanā piedalījušos studējošo skaita.

3.16. Priekšsēdētāja atstādināšanas vai atkāpšanās gadījumā Priekšsēdētāja pienākumus, līdz jauna Priekšsēdētāja ievēlēšanai, pilda Priekšsēdētāja vietnieks. Pēc jauna Priekšsēdētāja ievēlēšanas arī Priekšsēdētājs vietnieks tiek apstiprināts no jauna.

3.17. Priekšsēdētāja vietnieka un virziena vadītāja atstādināšanas vai atkāpšanās gadījumā nākamajā Pašpārvaldes sēdē ievēl attiecīgajos amatos citus Pašpārvaldes dalībniekus. Ja Pašpārvaldes dalībnieku skaits kļuvis mazāks par 3.1.punktā noteikto, Pašpārvalde aicina citus studējošos iesaistīties tās darbā un ievēl amatos šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

3.18. Pašpārvaldes sēdes notiek regulāri, ne retāk ka divas reizes mēnesī, RCK nodrošinātās telpās.

3.19. Pašpārvaldes sēdes sasauc un vada Priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – Priekšsēdētāja vietnieks.

3.20. Veicamos uzdevumus Pašpārvaldes dalībnieki brīvprātīgi sadala savā starpā.

3.21. Pašpārvaldes Priekšsēdētājs ir tiesīgs deleģēt kāda uzdevuma izpildi kādam no Pašpārvaldes locekļiem.

4. Pašpārvaldes tiesības un pienākumi

4.1. Pašpārvaldes pienākumi ir:

4.1.1. regulāri informēt Studējošos par Pašpārvaldes darbību, Pašpārvaldes pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;

4.1.2. deleģēt Priekšsēdētāju un vēl divus savus pārstāvjus (no katras nodaļas vienu studentu) līdzdarboties RCK Koledžas padomē;

4.1.3. aizsargāt studējošo tiesības, ja tās netiek ievērotas;

4.1.4. sekmēt RCK tēla veidošanu un atpazīstamību citu sabiedrisko institūciju, tai skaitā citu mācību iestāžu vidū;

4.1.5. aizstāvēt un parstāvēt studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos RCK un citās valsts institūcijās;

4.2. Pašparvaldei ir tiesības:

4.2.1. pieprasīt un saņemt no koledžas pārstāvības, vadības institūcijām, lēmējinstitūcijām un struktūrvienību vadītājiem informāciju par jautājumiem, kas skar studējošo intereses;

4.2.2. RCK Koledžas padomē – atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses;

4.2.3. iesniegt priekšlikumus RCK Studiju daļai, studiju procesa uzlabošanā;

4.2.4. papildus 4.1.4.punkta noteiktajam deleģēt savus pārstāvjus līdzdarboties citas RCK izveidotās koleģiālās lēmējinstitūcijās un piedalīties kā novērotājiem ieskaitēs un eksāmenos, ja to paredz koledžas studiju kārtību reglamentējošie dokumenti;

4.2.5. veikt grozījumus Pašpārvaldes nolikumā;

4.2.6. bez ierobežojuma izteikt Pašpārvaldes viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt informāciju RCK;

4.2.7. pieprasīt un saņemt finansējumu vienam akadēmiskajam gadam apmērā, kas nav mazāks par vienu divsimto daļu RCK gada budžetā. Šos līdzekļus Pašpārvalde izmanto Augstskolu likuma 53.panta trešajā daļā minēto funkciju veikšanai;

4.3. Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas RCK Koledžas padomē ir obligāti visiem studējošajiem.

5. Noslēguma jautājums

5.1. Ar šī nolikuma pieņemšanu spēku zaudē iepriekš apstiprinātais RCK studējošo Pašpārvaldes nolikums.

5.2. Šī nolikuma 4.1.4. punkts stājas spēkā ar 2013/2014. Studiju gadu.

RCK SP Priekšsēdētāja
Sintija Pūliņa
e-pasts: pulina.sintija@gmail.com

Sadarbības partneri