RCK konvents

Rīgas Celtniecības koledžas konventa nolikums

Izdots, pamatojoties uz Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas
1.punktu un Profesionālās izglītības likuma
17.¹ panta otro daļu

I Vispārīgie jautājumi

1.1. Rīgas Celtniecības koledžas (turpmāk – Koledža) konventa (turpmāk – Konvents) nolikums nosaka Konventa funkcijas, uzdevumus, sastāvu un darba organizāciju.

1.2. Koledžas Konvents ir koleģiāla padomdevēju institūcija, kuras mērķis ir veicināt Koledžas attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām.

1.3. Konventa lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

1.4. Konventu izveido un uz trim gadiem apstiprina Koledžas direktors.

1.5. Konventa sastāvā ir padomnieki: Koledžas direktors, kā arī Izglītības un zinātnes  ministrijas,  Rīgas valstspilsētas  pašvaldības,  darba  devēju un to apvienību deleģētie pārstāvji. Konventa sastāvā var iekļaut arī RCK darbinieku pārstāvi un citus ieinteresēto institūciju pārstāvjus.

1.6. Konventa priekšsēdētāju ievēlē no pašvaldības vai darba devēju pārstāvjiem Konventa pirmajā sēdē, kuru sasauc un līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai vada Koledžas direktors.

1.7. Konventa padomnieki šajā nolikumā noteiktos pienākumus pilda bez atlīdzības.

II  Konventa funkcijas un uzdevumi

Konvents:

2.1. sniedz priekšlikumus Koledžas direktoram attīstības stratēģijas jautājumos un profesionālās izglītības plānošanas dokumentu izstrādē;

2.2. var piedalīties Koledžas pedagoģisko darbinieku (administrācijas) atlases un novērtēšanas procesā;

2.3. sniedz priekšlikumus par Koledžas izstrādāto profesionālās izglītības programmu pirms tās iesniegšanas licences saņemšanai;

2.4. veicina Koledžas sadarbību ar nozares komersantiem izglītības kvalitātes celšanai, kā arī mācību prakses un darba vidē balstītu mācību organizēšanā.

III Konventa darba organizācija

3.1. Konventa sēdes sasauc priekšsēdētājs ne retāk kā 4 (četras) reizes gadā.

3.2. Konventa ārkārtas sēdi sasauc pēc Konventa priekšsēdētāja, Koledžas direktora vai 3 (trīs) Konventa padomnieku pieprasījuma.

3.3. Konvents ir lemttiesīgs, ja sēdē piedalās vismaz puse no tā locekļiem. 

3.4. Konvents  lēmumus  pieņem  ar  vienkāršu  balsu  vairākumu,  atklāti  balsojot. Konventa lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

3.5. Konventa sēdes ir atklātas. Lai nodrošinātu komercnoslēpuma, fizisku personu datu un cita veida ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzības prasības, Konvents var lemt par atsevišķu jautājumu izskatīšanu slēgtā sēdē. Konventam ir tiesības uz sēdi uzaicināt Koledžas direktora vietniekus, nodaļu un citu struktūrvienību vadītājus.

3.6. Konventam ir tiesības veidot darba grupas, pieaicinot attiecīgajos jautājumos kompetentus Koledžas darbiniekus  un/ vai nozares pārstāvjus.

3.7. Konventa lietvedību, sēžu norises vietu un protokolēšanu nodrošina Koledža. 3.8. Konventa sēdes protokolu paraksta Konventa priekšsēdētājs un protokola sagatavotājs.

3.9. Konventa darbu plāno un sēžu darba kārtību nosaka Konventa priekšsēdētājs.

3.10. Konventa  sēdes  norises  laiku un  darba  kārtību  Konventa  padomniekiem  izziņo priekšsēdētājs ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms sēdes. Darba kārtībā iekļauj arī padomnieku ierosinātos darba kārtības jautājumus. Izsludināto darba kārtību nepieciešamības gadījumā groza vai papildina un apstiprina, uzsākot sēdi.

3.11. Konventa sēžu protokolus pēc to parakstīšanas nosūta visiem Konventa padomniekiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sēdes.

3.12. Konventa sēžu protokoli ir publiski pieejama informācija, kuru izsniedz, ievērojot komercnoslēpuma, fizisku personu datu un cita veida ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzības prasības.

Rīgas Celtniecības koledžas konventa sastāvs

 

  • Mikus Baunis – uzņēmumu un iestāžu pārvaldības speciālists, konventa priekšsēdētājs
  • Normunds Grinbergs – RCK direktors
  • Andris Avots – “IMI Hydronic Engineering” tehniskais vadītājs
  • Baiba Bašķere – IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece
  • Andis Londenbergs – “Ceresit” pārdošanas vadītājs
  • Ronalds Lūsis – Latvijas Restauratoru biedrības valdes priekšsēdētājs
  • Mareks Mamajs – AS “Būvuzņēmums Restaurators” vadītājs
  • Raimonds Saulītis –”Arhis arhitekti” arhitekts
  • Edgars Tavars – Saeimas deputāts
  • Ēriks Vītols – SIA “BIM Solutions” vadītājs

Sadarbības partneri