Maksas pakalpojumi

 Maksas pakalpojuma veidsMērķgrupaMērvienībaCena ar PVN (Euro)
1. Dienesta viesnīcas pakalpojumiKoledžas dienesta viesnīcas īres maksa   
atvieglojumi 50% apmērā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem no daudzbērnu ģimenēm un izglītojamiem, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanaibudžeta grupu izglītojamiem1 vieta mēnesī12,81
Ārpus mācību laika (vasarā) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupāmaksas grupu izglītojamiem1 vieta mēnesī42.69
 koledžas darbiniekiemistaba mēnesī71.14
Koledžas dienesta viesnīcas īres maksa ārpus mācību laika (vasarā) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupābudžeta grupu izglītojamiem1 vieta mēnesī42.69
Veļas mašīnas izmantošana viena mazgāšana2,85
Interneta izmantošana 1 pieslēgvieta mēnesī2,85
2. Kancelejas pakalpojumiKopēšana, drukāšana (A4 formāts, melnbalta)izglītojamiem1 lapa0.07
Kopēšana (A3 formāts, melnbalta)izglītojamiem1 lapa0.10
Kopēšana (A4 formāts, krāsu)izglītojamiem1 lapa0.28
Kopēšana (A3 formāts, krāsu)izglītojamiem1 lapa0.71
Drukāšana (A3 formāts, melnbalta)izglītojamiem1 lapa0.57
Drukāšana (A4 formāts, krāsu)izglītojamiem1 lapa0.20
Drukāšana (A3 formāts, krāsu)izglītojamiem1 lapa0.71
Drukāšana (A2 formāts, krāsu)izglītojamiem1 lapa1.42
Drukāšana (A1 formāts, krāsu)izglītojamiem1 lapa2.13
Brošēšana ar spirāliizglītojamiem1 vienība0.85
Dokumentu iesiešana cietajos vākosizglītojamiem1 eksemplārs6.40
Pieteikuma sagatavošana izglītojamā studijām citā augstskolāizglītojamiem1 lapa0.57
Arhīva dokumentu sagatavošana izsniegšana 1 komplekts4.98
Izziņas izsniegšana 1 izziņa1.42
Ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana 1 vienība7.11
Akadēmiskās izziņas sagatavošana un izsniegšana 1 izziņa4.27
Reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana 1 reflekants14.23
3. Ar mācību procesu saistītie pakalpojumiIestāšanās pārbaudījumi (tests vai eksāmens) 1 pārbaudījums7.11
Maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu:   
Noslēguma pārbaudījums (eksāmens) 1 pārbaudījums15.65
Ieskaite (arī atkārtota) 1 pārbaudījums10.67
Atkārtota kvalifikācijas darba izstrādes un aizstāvēšanas nodrošināšana 1 mēnesis99.60
Konsultācijas ārpus programmā paredzētajāmbudžeta grupu izglītojamiem1 stunda8.54
 maksas grupu izglītojamiem1 stunda9.96
Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšana (neieskaitot pārbaudījumu kārtošanu) 1 personai
1 programmā
28.46
Mācību kursi (citām personām) 1 stunda
1 personai
3.56
4. Citi pakalpojumiTelpu noma citām personām   
Aktu zāle 1 stunda56.91
Visas sporta zāles noma 1 stunda42.69
Mācību auditorija 1 diena113.83
Datorklase ar aprīkojumu 1 diena284.57
Iekārtu (piemēram, kafijas automāti) izvietošana koledžas telpās 1 mēnesis28.46

Cenrādis sastādīts saskaņā ar Ministru Kabineta 17.09.2013. noteikumos Nr.855 “Rīgas Celtniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis” http://likumi.lv/doc.php?id=259997

Sadarbības partneri