RCK padome

Rīgas Celtniecības koledžas padomes darbības nolikums

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2007. gada 08. maija noteikumu Nr.297
“Rīgas Celtniecības koledžas nolikums”
11. punktu

I. Vispārīgais jautājums

1. Rīgas Celtniecības koledžas padome (turpmāk – padome) ir Rīgas Celtniecības koledžas (turpmāk – koledža) personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kas veic Ministru kabineta 2007.gada 08. maija noteikumos Nr.297 “Rīgas Celtniecības koledžas nolikums” noteiktos uzdevumus.

II. Padomes sastāvs un darba organizācija

2. Padomi ievēlē un tā darbojas saskaņā ar koledžas nolikumu un šo nolikumu. Padomes sastāvu apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija. Padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi.

3. Padomes vēlēšanas un padomes sēdi pirmo reizi organizē direktors.

4. Akadēmiskā personāla, vispārējā personāla un studējošo pārstāvjus darbam padomē izvirza attiecīgā personāla grupa savā sapulcē. Pārstāvjus darbam padomē ievēlē aizklāti balsojot. Direktora vietnieku izglītības jomā padomē iekļauj bez ievēlēšanas.

5. Ja ievēlētais padomes loceklis izbeidz darba (studiju) attiecības ar koledžu, tiek rīkotas jaunas vēlēšanas uz vakanto padomes locekļa vietu.

6. Padomes locekli var atsaukt, ja viņa darbība padomes sastāvā neapmierina to personāla grupu, kura padomes locekli ievēlējusi. Personāla grupa sasauc sapulci, pamato padomes locekļa neatbilstību amatam un ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot, pieņem lēmumu. Padomes locekli atsauc, ja par to balso ne mazāk kā pieci klātesošie personāla grupas locekļi.

III. Padomes sēžu darba kārtība

7. Padome no sava vidus pirmajā sēdē aizklāti ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē padomes priekšsēdētāju un sekretāru.

8. Padomes priekšsēdētājs:

8.1. plāno un organizē padomes darbu;

8.2. izstrādā padomes sēžu darba kārtību un organizē paredzēto jautājumu izskatīšanu;

8.3. sasauc un vada padomes sēdes;

8.4. uzaicina padomes sēdē piedalīties citas personas, ja tas nepieciešams.

9. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētāja pienākumus pilda viņa pilnvarota persona.

10. Padomi sasauc pēc tās priekšsēdētāja, direktora vai vismaz piecu padomes locekļu ierosinājuma. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos.

11. Padomes kārtējās sēdes norises vietu, datumu, laiku, darba kārtību un apspriežamo dokumentu projektus padomes locekļiem izziņo koledžas Studiju daļa ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kārtējās sēdes.

12. Ārkārtas sēdi sasauc, ja to pieprasa padomes priekšsēdētājs, direktors vai vismaz pieci padomes locekļi.

13. Priekšlikumus par jautājumiem, kas izskatāmi padomes sēdē, tiesīgs iesniegt padomes priekšsēdētājs, direktors, kā arī vismaz pēc piecu padomes locekļu lūguma. Priekšlikumi iesniedzami padomes priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotai personai.

14. Padomes sēdes protokolē sekretārs. Parakstīto padomes sēdes protokolu, norādot arī pieņemtos lēmumus, nosūta visiem padomes locekļiem, kā arī personām, kuras bijušas uzaicinātas (ja tās to pieprasa) piecu dienu laikā pēc sēdes.

15. Padomes darbību tehniski nodrošina un lietvedību kārto koledžas Studiju daļa.

16. Padomes sēžu protokolus koledžas Studiju daļa uzglabā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

IV. Padomes lēmumi un to tiesiskums

17. Padomes lēmumi stājas spēkā ar direktora rīkojumu.

18. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz deviņi tās locekļi. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti vai aizklāti balsojot. Aizklāti balso, ja to pieprasa vismaz pieci padomes locekļi. Ja padomes locekļu balsis balsojumā sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

19. Padomes priekšsēdētājs nodrošina akadēmiskajam personālam, vispārējam personālam un studējošajiem iespēju iepazīties ar padomē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

V. Padomes locekļa ievēlēšanas kārtība

20. Personāla grupas sapulce pirms aizklātās balsošanas ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot, ievēlē balsu skaitīšanas komisiju ne mazāk kā 3 (trīs) locekļu sastāvā.

21. Vēlēšanu biļetenā alfabēta secībā ieraksta visus personāla sapulcē izvirzītos pretendentus darbam padomē.

22. Par ievēlētu darbam padomē atzīstams pretendents, kurš saņēmis vairāk par pusi klātesošo sapulces dalībnieku balsu skaitu.

23. Ja vēlēšanās neviens no pretendentiem nav saņēmis vairāk par pusi klātesošo sapulces dalībnieku balsu skaitu, tiek rīkota vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās iepriekšējie amata pretendenti.

24. Apelācijas sūdzību par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem pretendents vai cita ieinteresētā persona iesniedz direktoram ne vēlāk kā 10 dienas pēc vēlēšanām.

25. Apelācijas sūdzību viena mēneša laikā pēc vēlēšanām izskata ar direktora rīkojumu izveidota komisija. Ja nepieciešams, komisija var pieaicināt ekspertus.

26. Komisijas lēmums ir galīgs. Komisija savu lēmumu 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski iesniedz direktoram. Direktors 3 (trīs) darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma saņemšanas to dara zināmu apelācijas iesniedzējam.

Rīgas Celtniecības koledžas padomes sastāvs

L.Krāģe – akadēmiskā personāla pārstāve (KPP)

N.Grinbergs – koledžas direktors

Sandra Sviķe – koledžas direktora vietniece studiju un pētniecības darbā

Inese Ikauniece – vispārējā personāla pārstāve

Māris Jēkabsons – akadēmiskā personāla pārstāvis

Alīda Muižinika – vispārējā personāla pārstāve

Jānis Niedre – akadēmiskā personāla pārstāvis

Inese Reitāle – akadēmiskā personāla pārstāve

Igors Suhovilovs – akademiskā personāla pārstāvis

Gunmāra Ristoka – akadēmiskā personāla pārstāve

 

Kristians Pauls Kevišs – (studējošo pašpārvaldes pārstāvis)

Elizabete Dārta Jēkabsone – (studējošo pašpārvaldes pārstāve)

Ance Murāne – (studējošo pašpārvaldes pārstāve)

Sadarbības partneri